بیمه حوادث

بیمه های حوادث


بیمه حوادث
بیمه حوادث یا بیمه حوادث انفرادی به مجموعه گسترده ای از پوشش های گروهی و انفرادی با خصوصیت مشترک ارائه انواع مزایای گوناگون در هنگام بروز حادثه تحت پوشش اطلاق می شود.
معمولا مزایای بیمه های حوادث در قالب الحاقیه هایی در بیمه نامه های عمر ارائه می شوند در حالی که برخی از خصوصیات این مزایا در هر دوی آنها مشترک اند.

حادثه: در این پوشش، حادثه به شیوه های مختلفی تعریف شده است. در تعریف های مختلف، برای اینکه حادثه ای تحت پوشش قرار گیرد، باید غیرعمدی، ناگهانی و ناشی از یک عامل خارجی باشد و آسیب های بدنی وارد به بیمه گذار، باید مستقیم و به طور مستقل از سایر علت ها از حادثه نشأت گرفته باشد.
محدودیت ها و استثناهای این پوشش تفاوت های گسترده ای دارند، اما در مواردی، حوادث ذیل تحت پوشش نخواهند بود، مگر خلاف آن ذکر شود: حوادث مرتبط با جنگ، آسیب های وارد به خود و خودکشی و آسیب های ناشی از مشارکت بیمه گذار در یک عمل غیرقانونی