بیمه خانوار

بیمه خانوار

بیمه خانوار: بیمه حوادث خانوار، یکی از انواع بیمه های حوادث گروهی است. ازآنجاکه اعضای هر خانواده در معرض خطرات مختلفی قرار دارند که پیامد آنها می تواند فوت، جرح، نقص عضو، از کارافتادگی دائم یا موقت باشد، سرپرست خانواده می تواند با پرداخت حق بیمه، همه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه روز در داخل و خارج از کشور بیمه کند. سرپرست خانواده می تواند همسر، فرزندان، پدر و مادر خود و پدر و مادر همسر خود را تحت تکفل داشته باشد. خطرات تحت پوشش این بیمه نامه مشابه بیمه حوادث انفرادی و گروهی است. این بیمه نامه سه نوع پوشش دارد که شامل فوت در اثر حادثه، نقص عضو کلی در اثر حادثه و نقص عضو جزئی در اثر حادثه است. همچنین با توافق طرفین امکان افزودن یک پوشش اضافی تحت عنوان هزینه های پزشکی وجود دارد. هزینه های پزشکی مشمول این بیمه نامه عبارت اند از هزینه هایی که در صورت تحقق خطرات موضوع بیمه نامه، بیمه شده مستقیما در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل می شود.
در این بیمه نامه تعهدات بیمه گر شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزئی) ناشی از حوادث مشمول بیمه همسر و فرزندان بیمه گذار است. ضمنا در صورت تعهد پرداخت غرامت روزانه از کارافتادگی موقت در قرارداد بیمه حوادث خانواده، غرامت مربوطه به بیمه شده پرداخت خواهد شد. هزینه پزشکی قابل پرداخت توسط بیمه گر عبارت است از مبلغ مندرج در صورتحساب درمانی مربوطه یا حداکثر هزینه پزشکی مورد تعهد بیمه گر، هر کدام که کمتر باشد. هزینه پزشکی که بیمه شده طی مدت دو سال از تاریخ تحقق خطر تحت پوشش برای هر حادثه موضوع بیمه متحمل شده است.