بیمه خطر جنگ

بیمه بلایای طبیعی و حوادث ناگوار
بیمه خطر جنگ

مطابق ماده ۲۸ قانون بیمه «بیمه گر مسئول خسارات ناشی از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آن که خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد». بیمه خطر جنگ و به طور کلی تأمین خسارت های ناشی از جنگ و عملیات جنگی و زیان هایی که به وسیله دشمن وارد می شود بیشتر در مورد کشتی های تجارتی و حمل و نقل کالاها مطرح است و به صورت یک خطر غیرعادی با دریافت حق بیمه اضافی و مخصوص قابل تأمین می باشد.

پوشش بیمه جنگ: تأمین این بیمه شامل موارد زیر است:

خطرات تسخیر، ضبط، توقیف، ممانعت و بازداشت و نتایج حاصله از آنها یا هرگونه کوشش جهت انجام آنها. هم چنین نتایج حاصله از مخاصمت و عملیات نظامی اعم از این که جنگ اعلام شده یا نشده باشد و نیز نتایج حاصل از جنگ داخلی، انقلاب، شورش و قیام یا منازعات داخلی ناشی از آنها و دزدی دریایی.

پوشش بیمه جنگ در شرایط جدید شامل موارد زیر است:

۱- جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام یا زد و خوردهای ناشی از آن یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه نیروهای دشمن.

۲- ضبط، تصرف، توقیف، حبس یا بازداشت ناشی از خطرات تحت پوشش بند (۱) فوق و نتایج ناشی از آنها یا مبادرت به آنها.

٣- مین ها، اژدرها، بمب های عمل نکرده و یا سایر سلاح های جنگی عمل نکرده.

اعتبار بیمه نامه: اعتبار بیمه نامه جنگی در شرایط جدید نسبت به تمام موضوع یا هر بخشی از آن از زمانی آغاز می شود که کالا بر روی کشتی بارگیری شود و نسبت به تمام موضوع بیمه با هر بخشی از آن به یکی از طرق زیر هر کدام مقدم باشد پایان می پذیرد:

١- تخلیه از کشتی در بندر نهایی یا محل تخلیه.
۲- با سپری شدن ۱۵ روز از نیمه شب روز ورود کشتی به بندر نهایی یا محل تخلیه.

با وجود این، مشروط به اعلام به موقع به بیمه گران و پرداخت حق بیمه اضافی قابل تمدید خواهد بود.

خطرات جنگ: در واقع خطر جنگ یک حادثه یا ریسک دریایی نیست بلکه یک واقعه و بلای اجتماعی است که ممکن است در دریا، هوا یا خشکی اتفاق بیافتد. در شرایط بیمه نامه های انگلیسی خطر جنگ بیمه نیست مگر با اضافه کردن شرایط خاص خطر جنگ. در مورد بیمه خطر جنگ مقررات جداگانه ای وجود دارد که به انستیتو شرایط خطر جنگ معروف است. علاوه بر بیمه خطر جنگ در دریا، بیمه گران می توانند خسارت های وارد به ساختمان ها، منازل و تأسیسات و کارخانجات را نیز بیمه کنند. در بیمه های عمر و حوادث نیز خطر جنگ با اضافه نرخ ویژه قابل تأمین می باشد اما به علت وسعت دامنه خطر و حجم خسارت ها، این گونه بیمه ها با مشارکت دولت و شرکت های بیمه انجام می شود.