بیمه درمان تکمیلی

خرید آنلاین بیمه
بیمه درمان تکمیلی

این پوشش بیمه ای جهت جبران هزینه های درمان مازاد بر تعرفه های بیمه خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و… ارائه می گردد و نگرانی بیمه شدگان را از پرداخت هزینه های هنگفت درمان برطرف می نماید.
پوشش های این نوع بیمه عبارتند از جبران هزینه های اعمال جراحی، بیمارستانی و بستری شدن در بیمارستان، زایمان طبیعی، سزارین و برخی از هزینه های پاراکلینیکی از قبیل سونوگرافی، مامو گرافی، رادیولوژی، انواع اسکن، اندوسکوپی، ام. آر.ای، اکو، کاردیو گرافی، سنگ شکن کلیه و رفع عیوب انکساری چشم، لیزیک و لیزر درمانی.

بیمه گر اول و بیمه گر تکمیلی هر یک بخشی از هزینه های درمان را تحت پوشش قرار می دهند و گاهی نیز همپوشانی دارد. مثلا بخشی از هزینه های بستری را بیمه گر اول و بخشی نیز تا سقف تعهدات، توسط بیمه گر تکمیلی پرداخت می شود. بدیهی است که بخشی نیز ممکن است به صورت فرانشیز توسط بیمه گر پرداخت شود.

بیمه درمان تکمیلی یک نوع مازاد است که جنبه اختیاری دارد و معمولا به صورت گروهی می باشد که کارکنان یک مؤسسه را تحت پوشش قرار می دهد. حق بیمه آن توسط بیمه گذار و مؤسسه موردنظر پرداخت می شود.

آیین نامه شماره ۴۳ شورای عالی بیمه، در خصوص شرایط عمومی بیمه گروهی مازاد درمان (مصوب ۲۲/۵/۸۱) می باشد که موضوع این بیمه نامه را پرداخت آن بخشی از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و نیز سایر هزینه های اضافی تحت پوشش است که توسط بیمه گر اول (مانند سازمان های بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی) جبران نشده است. هزینه های درمانی قابل پرداخت در ماده ۴ توصیف شده است که شامل هزینه های بیمارستانی، درمانی و جراحی طی دوره بستری در بیمارستان و مراکز جراحی محدود، هزینه های مربوط به سایر پوشش های اضافی توافق شده در بیمه نامه، هزینه های آمبولانس و سایر فوریتهای پزشکی می باشد. استثنائات این بیمه نامه شامل مواردی مانند جراحی های زیبایی، عیوب مادرزادی، سقط جنین غیرقانونی، ترک اعتیاد، خودکشی، قتل و جنایت، حادث طبیعی (مگر در مورد آنها توافق جداگانه ای صورت گرفته باشد)، دندانپزشکی، زایمان فرزند چهارم و بیشتر، لقاح مصنوعی، عقیم سازی و … می باشد.