بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین بیمه ای جامعه پزشکی و پرستاری کشور، بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان را از سال ۱۳۶۵ ارائه کرده است.
این بیمه نامه، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیرا پزشکان را در قبال بیمارانی که به علت خطا، غفلت و یا کوتاهی پزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه جسمانی، روانی یا فوت شوند تحت پوشش قرار میدهد. بر اساس کلیه دعاوی بیماران و یا ذوی الحقوق آنها به مدت چهار سال پس از انقضای تاریخ بیمه نامه مشمول پوشش بیمه ای می باشد به شرط آن که معالجه یا عمل جراحی در مدت اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد.