بیمه مسئولیت مدنی بر اساس قرار داد مبداء

بیمه مسئولیت مدنی بر اساس قرارداد مبدأ

از این نوع بیمه در مواردی استفاده می شود که مسئولیت نامطمئن بوده و قطعی نیست. در حوزه فعالیت، تأسیسات تجارتی متعددی وجود دارد که به فعالیت اشتغال داشته و وضعیت فعالیت افراد در چنین موقعیتی به طور مستقل مشخص نیست.
افراد و مؤسسات را می توان در چنین مواردی به عنوان مقاطعه کار مستقل محسوب نمود ولی از نقطه نظر مسئولیت شاید آنقدر ساده نباشد. در برخی از موارد به سادگی می توان مسئول را شناسایی کرد.
بنابراین بهتر است مالک محل فعالیت، مسئولیت خود را بیمه نماید. اگر خسارت وارده به اشخاص ثالث ناشی از قصور و غفلت حرفه ای باشد مسئولیت حرفه ای بیمه گذار بیمه خواهد شد. مؤسساتی که تولیدات خود را از طریق بازاریابان و فروشندگان به مشتریان خود عرضه می نمایند، صرف نظر از نحوه فروش آن، چه فروشنده مستقلا خود اقدام به خرید و فروش مجدد کالا نماید، چه فروشنده به عنوان مستخدم تولیدکننده فعالیت کند، در مقابل اشخاص ثالث، مسئول خسارت وارده هستند و چنین مسئولیتی در این قرارداد، بیمه می شود.

 در قرارداد بیمه باید ذکر شود که فروشنده به عنوان مقاطعه کار مستقل تلقی می شود یا این که به عنوان خدمه تولید کننده فعالیت می نماید. قرارداد بیمه تحت عنوان دو شرط، یکی به عنوان مسئولیت مقاطعه کار مستقل و دیگری به عنوان مسئولیت برای مقاطعه کار مستقل صادر می گردد. بنابراین در یک حالت، مسئولیت خسارت وارده به شخصی که در قرارداد به عنوان مقاطعه کار مستقل از او نامبرده شده به عهده بیمه گذار است که پوشش بیمه ای خواهد داشت. در حالت دوم، تعهد بیمه گر، قبول مسئولیت بیمه گذار در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث در اثر حادثه ای است که منشأ آن، فعالیت بیمه گذار میباشد که توسط مقاطعه کار مستقل با کارکنان او وارد می شود.
این مسئولیت برای ناشرین در مورد توزیع روزنامه و جراید ناشی از قرارداد توزیع برای نانوایی ها ناشی از توزیع نان و برای تولیدکنندگان بستنی، شیر و سایر فعالیت های مشابه وجود دارد.