بیمه مسئولیت مدنی جامع مدنی

بیمه مسئولیت مدنی جامع عمومی

مسئولیت جامع و کلی این مزیت را دارد که کلی بوده و شامل هر گونه مسئولیت مدنی بیمه گذار می باشد. بیمه جامع و مسئولیت عمومی، دامنه وسیعی دارد و در حقیقت، کلیه خسارات و زیان های وارده به اشخاص ثالث را که بیمه گذار در مقابل آنها قانونا مسئول شناخته می شود، جبران می نماید. این خسارات شامل جرح بدنی، بیماری، فوت، خسارات جزئی و کلی وارده به اموال غیر می باشد و مسئولیت مدنی بیمه گذار را به طور کامل پوشش می دهد.

پوشش ها: این بیمه نامه، خطرات زیر را که هر کدام دارای بیمه نامه جداگانه بوده و یاطى الحاقیه جداگانه ای به بیمه نامه های دیگر الحاق می شود در بر می گیرد:
۱- مسئولیت مالک، مستأجر و موجر.
۲- مسئولیت مقاطعه کاران و تولید کنندگان.
۳- مسئولیت ناشی از استفاده از آسانسور.

۴- مسئولیت مفروض یا مسئولیت قراردادی تحت شرایطی که قبلا به آن اشاره شد.
۵- مسئولیت کالا.
۶- مسئولیت خاتمه کار و پایان عملیات.

۷- مسئولیت ناشی از خطرات ناشناخته و یا خطراتی که تحت هیچ یک از عناوین مسئولیت قابل بیمه شدن نیست و ممکن است بیمه گذار مسئول شناخته شود.
مسئولیت مفروض یا مسئولیت قراردادی هنگامی پوشش بیمه ای در بیمه نامه مسئولیت جامع و عمومی خواهد داشت که خسارت و زیان وارده ناشی از اجاره یا حقوق ارتفاقی (مسئولیت کالا و محصولات)  از یک قرارداد مکتوب که عمدتا مسئولین خدمات شهری و شهرداری ها آن را درخواست می نمایند، سرچشمه گرفته باشد مانند مسئولیت ناشی از استفاده از جاده های فرعی، آسانسور، پله برقی و مسئولیت ناشی از قرارداد  تعمیر و نگهداری تاسیسات عمومی. مسئولیت های مفروض (مسئولیت های قراردادی) به طور خودبه خود پوشش بیمه ندارند بلکه باید طی الحاقیه ای به بیمه نامه مسئولیت های جامع و عمومی اضافه شوند.
استثناها: سایر انواع مسئولیت های مفروض، جزء استثنائات قرارداد بیمه محسوب می شوند. البته استثنائات در این قرارداد به حداقل ممکن کاهش داده شده اند در حالی که در سایر انواع بیمه نامه های مسئولیت، استثنائات روند ثابتی نداشته بلکه از یک قرارداد به قرارداد دیگر متفاوت هستند. مسئولیتهای قراردادی یا مفروض اشاره شده در بالا که به پوشش بیمه نامه اضافه می شوند دارای استثنائاتی به شرح زیر است:
۱- وسایل نقلیه موتوری خارج از محوطه فعالیت بیمه گذار.
۲- قایق و کشتی و سایر وسایل نقلیه آبی و هوایی در خارج از ساختمان های محل ساخت آنها.
۳- پرسنل و کارکنان بیمه گذار.
۴- اموال تحت حفظ و کنترل و نگهداری اموال امانی) توسط بیمه گذار.
۵- مسئولیت ناشی از نشت و ضایعات آب شامل نشت آب افشانهای خودکار) که البته در همه بیمه نامه های مسئولیت متداول نیست بلکه این استثنا در قراردادهایی منظور می شود که خسارات ناشی از آب، بیمه نباشد. از طرف دیگر هرگاه خسارت ناشی از آب در قرارداد بیمه استثنا شده باشد، می توان آن را طی الحاقیه به پوشش های بیمه نامه اضافه نمود.
خسارات ناشی از اتومبیل های بیرون از ساختمان های بیمه گذار استثنا است. علت این استثنا این است که خطرات ناشی از اتومبیل، تحت عنوان بیمه نامه دیگری به نام مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث بیمه می شود. البته می توان بیمه مسئولیت جامع را به اتومبیل نیز تسری داد که کلیه اتومبیل های بیمه گذار تحت پوشش بیمه مسئولیت جامع دارای پوشش بیمه کامل باشند و حتی تمام مسئولیت های استثنا شده را نیز می توان طی الحاقیه ای به قرارداد اضافه کرد. بیمه گران رشته بیمه مسئولیت در تلاشند که از ترکیب کلیه بیمه نامه های مسئولیت متداول در بازار، بیمه نامه جدیدی طراحی نمایند که کامل بوده و شامل کلیه انواع مسئولیت باشد. تنها استثنا، در تهیه بیمه نامه کامل مسئولیت، بیمه های کارگری و مسئولیت کارفرما است که جزء تعهدات و وظایف بیمه های اجتماعی است. مزیت بیمه نامه های جامع مسئولیت در مقایسه با بیمه نامه های مسئولیت با تعهدات محدودتر در این است که کلیه مسئولیت ها را در سطح وسیع شامل می شود، در حالی که سایر انواع بیمه نامه های مسئولیت فاقد این مزیت بوده و گاهی اوقات موجب بروز اختلاف در مورد شمول یا عدم شمول خسارت و زیان می شود.