بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسان طراحی محاسب، ناظر و مجری ساختمان

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسان طراحی محاسب، ناظر و مجری ساختمان

در این بیمه مسئولیت خسارت جانی وارده به مالک و کارگران و خسارت جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر که دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند، در حیطه فعالیت ساختمان سازی جبران می گردد.