بیمه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ های عمومی

photo 2018 09 13 10 06 50 300x300 - بیمه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ های عمومی

بیمه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ های عمومی

این بیمه مسئولیت خسارت جانی وارده به مراجعه کنندگان به پارکینگ های عمومی و یا خسارت مالی وارده به خودروها  را که ناشی از خطر سرقت کلی و یا آتش سوزی در محوطه پارکینگ باشد مشروط به احراز مسئولیت مدیر پارکینگ  طبق  رای مراجع  ذی صلاح جبران می نماید.