بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی

بیمه آتش سوزی و حوادث و...

بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی

خطر آتش سوزی یکی از شایع ترین خطرهاست که می تواند در زمانی کوتاه سرمایه های شهروندان، بنگاه های اقتصادی و تجاری و انواع تأسیسات و فعالیت ها را نابود و حاصل یک عمر تلاش انسان ها را بر باد دهد.

موضوع بیمه آتش سوزی، تأمین خسارت و جبران زیان های عالی و عادی است که بر اثر وقوع خطر آتش سوزی به اموال و دارائیهای منقول و یا غیر منقولی بیمه گذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می شود.

این بیمه نامه تکیه گاهی استوار و پشتیبانی قابل اعتماد برای بیمه گذاران و وسیله ای مطمئن برای جبران خسارت های ناشی از آتش سوزی و انفجار و صاعقه و نیز خطرهای دیگری است که می تواند در این بیمه نامه تحت پوشش قرار گیرد.
چنانچه بیمه گذار به دنبال خرید بیمه نامه آتش سوزی اقدام به خرید بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی نماید، با این پوشش خسارت های جانی و مالی وارد به همسایگان و افراد ثالث نیز در صورتیکه یکی از خطرات تحت پوشش بیمه نامه های حریق علت آن باشد توسط بیمه ملت تا سقف تعهدات بیمه نامه و به میزان قصور وی پرداخت می شود.