بیمه مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد

خرید آنلاین بیمه

بیمه مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد

در بیمه مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد زیان وارد به طرف قرارداد بیمه گذار ناشی مسئولیت غیر قراردادی بیمه گزار (در ارتباط با موضوع قرارداد) پوشش داده می شود مانند اینکه مستاجر سهوا باعث آتش گرفتن خانه موجر شود و با پیمانکاری به کارفرما یا اموال وی آسیب رساند. مانند:

• بیمه مسئولیت مدنی مستاجر در قبال موجر و بالعکس.