بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

خرید آنلاین بیمه
بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

براساس ماده ۹۱ قانون کار، همه کارفرمایان موظفند وسایل و امکانات لازم برای حفظ سلامت و بهداشت کارکنان در محیط کار را تامین نمایند. با استناد به این ماده، کارفرمایان در قبال حوادثی که منجر به خسارت جانی وارد به کار کنان می شود مسئول شناخته می شوند. بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، عهده دار جبران این موارد تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه است. انواع بیمه نامه هایی که شرکت بیمه پارسیان در این زمینه ارائه می نماید، عبارتند از:
۱- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان (غیر ساختمانی)
۲- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان (ساختمانی)