بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان


بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

همه کارفرمایان نسبت به جبران خسارات واردشده به کارکنان و کارگران که ناشی از حوادث حین کار باشد و به صدمات جسمانی و جانی منجر شود، مسئول هستند. این بیمه نامه، مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل کارکنان، پوشش می دهد. تمامی کارکنان شاغل در محدوده محل کار، تحت پوشش این بیمه نامه خواهند بود.

به موجب این بیمه نامه، غرامت فوت و نقص عضو کارگران در حد دیه و همچنین، هزینه پزشکی آنان تا سقف خریداری شده تحت پوشش است. برخی از انواع این بیمه نامه به این شرح معرفی می شود:

۱. بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بخش صنعتی، بازرگانی و خدماتی؛ .

۲. بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بخش عمرانی؛
٣. بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی (سازندگان ابنیه).