بیمه مسولیت مدنی مدیران مجموعه های ورزشی در قبال ورزشکاران و تماشاچیان و اشخاص ثالث

بیمه حوادث و مسئولیت مدیران اماکن ورزشی

بیمه مسولیت مدنی مدیران مجموعه های ورزشی در قبال ورزشکاران و تماشاچیان و اشخاص ثالث

بیمه گر در این بیمه مسئولیت متعهد می گردد که خسارات جانی وارد به استفاده کنندگان از امکانات مجموعه های ورزشی و تماشاچیان در محدوده مجموعه ورزشی را که ناشی از مسولیت مدیران مجموعه ورزشی باشد ، جبران نماید.