بیمه نامه باربری ترانزیت

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان-باربری

بیمه نامه باربری ترانزیت

مبدا و مقصد برخی از حمل ها در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران بوده و کشور ایران تنها در مسیر حمل قرار دارد. برای تحت پوشش قرار دادن محمولاتی که به این روش حمل می کردند، بیمه نامه های باربری ترانزیت صادر می گردد.