بیمه نامه باربری وارداتی

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان-باربری

بیمه نامه باربری وارداتی

این بیمه نامه یکی از اسناد مورد نیاز جهت گشایش اعتبار در بانک ها بوده و خطراتی که در حین حمل، کالاهای خریداری شده از کشورهای مختلف جهان به مقصد ایران را تهدید می کند تحت پوشش قرار می دهد.