بیمه نامه شخص ثالث (بخش دوم)

خطرات اصلی مورد پوشش بیمه شخص ثالث

در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه دو نوع پوشش جانی و مالی وجود دارد. در واقع حداقلی که در قانون برای این بیمه تعیین گشته است تعهد اصلی بیمه گر است که بیمه اجباری نیز نامیده می شود .

پوشش جانی حداکثر خسارتی است که در صورت بروز حادثه جانی برای شخص ثالث خسارت دیده پرداخت می گردد . پوشش مالی حداکثر خسارتی است که در صورت بروز حادثه مالی برای شخص ثالث خسارت دیده پرداخت می گردد . خسارتهای وارد به اشخاص ناشی از تصادف ، سقوط ، آتش سوزی یا انفجار وسیله نقلیه ای که دارای بیمه شخص ثالث است و نیز خسارتهایی که از محمولات وسیله نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود.

۱- خسارتهای وارده به سرنشین غیر قانونی وسایل نقلیه.
۲- خسارتهای وارد به بیمه گذار یا کالاها ، اموال ، اجناس ، ساختمانها و وسایل نقلیه تحت مالکیت یا تصرف بیمه گذار.
۳- خسارت های وارد شده به محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه.
۴- خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث در هنگام بارگیری یا باراندازی محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه.
۵- خسارت های ناشی از خطرات اجتناب ناپذیر نظیر جنگ ، سیل و زلزله.
۶- خسارت های مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو.
۷- خسارت های ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرایم.
۸- خسارت های ناشی از حوادث که در خارج از کشور اتفاق می افتد .