بیمه نامه شخص ثالث (بخش اول)

بیمه نامه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث یکی از بیمه های مسئولیت است و با آنکه بیمه های بازرگانی عموماً اختیاری هستند اما بنا به قانون مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷ و برای هماهنگی با سیستمهای حمایتی در جهان ، این بیمه اجباری شد .

به موجب ماده یک قانون شخص ثالث ، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تیلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن – اعم از اینکه اشخاص حقوقی باشند – مسئول جبران خسارتهای بدنی و مالی ای هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص وارد شود و نیز مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی بیمه نمایند .

بیمه شخص ثالث یک بیمه مسئولیت است به این صورت که مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر بیمه می کند .

حال چرا می گویند شخص ثالث ؟

علتش آن است که اصولاً در بیمه همواره دو طرف بیمه گر و بیمه گذار را داریم در حالیکه در اینجا شخص دیگری وارد می شود که نه بیمه گر است و نه بیمه گذار و اگر خسارتی به او وارد شد ، زیان وارده جبران می شود ، لذا می شود طرف سوم و ثالث . اصطلاح شخص ثالث تنها مربوط به افراد نمی شود و اگر اتومبیل بیمه شده با اتومبیل و یا شئ دیگر نیز برخورد کند و به آن خسارت بزند ، آن خسارت نیز از طریق شخص ثالث قابل جبران است . در واقع عنوان شخص ثالث در اینجا به طرف سوم قضیه ( که نه بیمه گر است و نه بیمه گذار ) اطلاق می شود .