بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمانهای مسکونی

خرید آنلاین بیمه
بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمانهای مسکونی

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان خسارات فیزیکی وارد به سازه های اصلی ساختمان ناشی از طراحی غلط، مصالح معیوب و نامرغوب و اجرای نادرست که در زمان صدور گواهی پایان کار و گواهی تایید بازرس فنی آشکار نشده باشد به مدت ۱۰ سال از صدور گواهی پایان کار جبران می نماید. بیمه عیوب پنهان ساختمان، خسارات فیزیکی ناشی از ویرانی کلی یا جزئی ساختمان، هزینه های جلوگیری از توسعه خسارات و پاکسازی و برداشت ضایعات ناشی از موارد تحت پوشش را جبران نموده و خسارات وارد به نما، عایق های رطوبتی و تاسیسات برقی و مکانیکی را نیز با پرداخت حق بیمه اضافی می توان بیمه نمود.