بیمه نامه های اظهار نامه ای (شناور)

خرید آنلاین بیمه

بیمه نامه های اظهار نامه ای (شناور)

با توجه به تغییرات در میزان موجودی انبارها، صاحبان کالا و تولید کنندگان نیاز به بیمه نامه ای دارند که به وسیله آن بتوانند نوسانات در موجودی را تحت پوشش قرار دهند. بیمه نامه اظهار نامه ای، پاسخی برای این نیاز است. در بیمه نامه اظهار نامه ای، فرد در ابتدای دوره، حداکثر موجودی که ممکن است در طول مدت اعتبار بیمه نامه در انبار باشد را برآورد کرده و اعلام می کند و مبلغی را به عنوان على الحساب پرداخت می نماید. سپس در پایان هر ماه میزان واقعی موجودی را کتبا اعلام می کند و در پایان اعتبار بیمه نامه، حق بیمه قطعی این بیمه نامه بر اساس میانگین موجودی ها در طول سال محاسبه و تصفیه می شود.