بیمه پول

بیمه پول

پول به عنوان یک نوع دارایی از جمله ریسک های بیمه پذیر تلقی شده و بر حسب اینکه به چه صورت نگهداری می شود دو نوع پوشش بیمه ایی برای آن طراحی شده است. این پوشش ها عبارتند از: «بیمه پول در صندوق» و «بیمه پول در گردش». نرخ حق بیمه در بیمه پول با در نظر گرفتن اطلاعات زیر تعیین می شود :

پول در صندوق: میزان پول، تعداد صندوق ها، مشخصات صندوق ها، محل نگهداری صندوق ها، وضعیت نگهبانی، سابقه خسارت و شناخت بیمه گذار و نحوه نگهداری حساب ها.
پول در گردش: میزان پول در هر محل، تعداد حمل طی سال، کل گردش پول طی سال، مسیر حمل، نحوه حمل، مبدأ و مقصد، شناخت بیمه گذار، سابقه خسارت و نحوه نگهداری حسابها.
شرایط عمومی بیمه پول: بیمه نامه پول نیز مانند هر نوع بیمه نامه دیگر، دارای شرایط عمومی مخصوص به خود می باشد که برخی از این شرایط برای هر دو نوع پوشش مشترک بوده و همچنین هر یک از بیمه نامه های پول در صندوق و پول در گردش، شرایط و تعاریف خاص خود را دارند که به شرح زیر می باشد:
مورد بیمه: مورد بیمه در این بیمه نامه عبارت از پول در صندوق و یا پول در گردش است که شامل اسکناس (وجوه رایج مملکتی)، سکه (به استثنای مسکوکات گرانبها)، چک بانکی و تمبرهای مالیاتی می باشد.
شرایط مشترک بیمه پول در گردش و بیمه پول در صندوق: در این بیمه نامه شرایط و جدول آن مشترکا قابل استناد می باشد و هر کلمه یا اصطلاحی که در یک قسمت یا در جدول بیمه نامه و یا در بخش های دیگر این بیمه نامه به معنای خاص به کار برده شود، دارای همان معنا خواهد بود.
– بیمه گذار موظف است کلیه احتیاط های معمول را جهت حفظ و حراست مورد بیمه (پول) معمول دارد.
– بیمه گذار موظف است به محض اطلاع از هر نوع حادثه منجر به خسارت، که طبق شرایط بیمه نامه تحت پوشش می باشد، مراتب را فورا و به صورت کتبی به بیمه گر اطلاع دهد و حداکثر ظرف مدت هفت روز جزئیات خسارت را به بیمه گر اعلام نماید. همچنین بیمه گذار می بایست هرگونه مدارکی که بیمه گر در خواست می کند، از قبیل دفاتر مالی و حسابداری را در اختیار بیمه گر قرار دهد.
– بیمه گذار می بایست کلیه اقدام های متعارف در جهت دستگیری متهم با متهمین و همچنین کشف وجوه مسروقه را معمول و مقامات انتظامی را در جریان امر قرار دهد. بیمه گر مجاز است هر زمان که اراده نماید، با هزینه خود و بدون ایجاد مسئولیت برای خود و بیمه گذار اقدام های لازم را در جهت بازیافت وجوه مسروقه با وجوهی که ادعا شده به سرقت رفته به عمل آورد. بیمه گذار نیز موظف است به محض دریافت درخواست بیمه گر کلیه اطلاعات و مساعدت های لازم را در جهت اقدامات بازیافتی در اختیار او قرار دهد.
– حق بیمه پول در گردش بر مبنای کل وجوه حمل شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه و برای پول نقد شامل اسکناس و سکه)، چک بانکی و تمبرهای مالیاتی محاسبه خواهد شد.
بیمه گذار موظف است ارقام وجوه در گردش و در صندوق را در طول مدت اعتبار بیمه نامه ان و ظرف مدت یک ماه (سی روز پس از پایان اعتبار بیمه نامه، ارقام قطعی را به بیمه گذار تسلیم دارد.
حق بیمه قطعی بیمه پول در گردش براساس ارقام فوق تعدیل و مابه التفاوت حق بیمه از بیمه گذار دریافت و یا به او مسترد خواهد شد.
– بیمه گر در هیچ مورد موظف به قبول اعلام منافع ناشی از این بیمه نامه توسط بیمه گذار به اشخاص ثالث نمی باشد. بنابر این بیمه گر در مقابل هیچ کس غیر از بیمه گذار اولیه مسئولیتی ندارد، مگر آنکه انتقال منافع قبلا مورد تأیید بیمه گر قرار گرفته باشد.
– بیمه گر با بیمه گذار می توانند با اخطار کتبی چهارده روزه، بیمه نامه را فسخ کنند. حق بیمه مدت استفاده نشده بعد از فسخ به بیمه گذار مسترد خواهد گردید.
– در صورتی که خسارت وارده ناشی از عدم انجام تعهدات بیمه گذار باشد، بیمه گر تعهدی در پرداخت خسارت ندارد.
بیمه پول در گردش
تعهدات بیمه گر: بیمه گر متعهد است، خسارت ناشی از خطر آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سرقت اعم از مسلحانه و یا غیر مسلحانه و توأم با جبر و عنف) که در حین نقل و انتقال پول اتفاق می افتد، جبران نماید. حداکثر تعهد بیمه گر در هر حمل از آنچه در شرایط خصوصی (جدول مشخصات بیمه نامه تعیین شده تجاوز نخواهد کرد. مگر آنکه بیمه گذار قبل از شروع حمل، موافقت بیمه گر را برای مبلغ مازاد جلب کرده باشد.
مسئولیت بیمه گر در مورد پول در گردش از زمان دریافت پول توسط نماینده بیمه گذار شروع و به محض تحویل پول در مقصد به صندوق دار و یا هر نشانی دیگری که در جدول بیمه نامه تعیین شده است، خاتمه می پذیرد.
بیمه گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد
– هر گونه سرقتی که به وسیله کارکنان بیمه گذار اتفاق افتد و به طور کلی هرگونه خسارتی که با سوءنیت از سوی کارکنان صورت پذیرد.
– خسارت های ناشی از اشتباه های دفتری و حسابداری و یا تبانی و اختلاس کارکنان بیمه گذار.
– خسارت هایی که در محل هایی غیر از آنچه در جدول بیمه نامه تعیین شده است اتفاق افتد
– خسارت های ناشی از جنگ، تهاجم، عملیات دشمن خارجی، عملیات خصمانه (اعم از این که جنگ اعلام شده و یا اعلام نشده باشد) جنگ داخلی، انقلاب، قیام، شورش، بلوا، عملیات نیروهای غاصب یا نظامی و طغیان یا شورش داخلی و هم چنین خسارت های وارده در اثر تشعشعات اتمی و یا رادیو اکتیویته
– خسارت هایی که به موجب بیمه نامه یا بیمه نامه های دیگر تحت پوشش می باشد، مگر مبالغ مازادی که به موجب بیمه نامه با بیمه نامه های مزبور بیمه نشده اند.
بیمه پول در صندوق
تعهدات بیمه گر : بیمه گر متعهد جبران خسارت های ناشی از سرقت با شکستن حرز یا اقدام به سرقت با شکستن حرز پول موجود در خزانه و صندوق یا صندوق هایی که مشخصات آنها در شرایط خصوصی (جدول مشخصات بیمه نامه تعیین شده می باشد. جبران خسارت وارده به محل مورد بیمه در نتیجه سرقت یا اقدام به سرقت نیز در تعهد بیمه گر می باشد مشروط به این که محل مورد بیمه متعلق به بیمه گذار بوده یا بیمه گذار نسبت به خسارت های وارده مسئول شناخته شود. حداکثر تعهد بیمه گر در هر صندوق و برای هر مورد از آن چه در شرایط خصوصی (جدول مشخصات تعیین شده تجاوز نخواهد کرد.
منظور از محل در این بیمه نامه قسمت داخلی هر ساختمان می باشد که نشانی و مشخصات آن در جدول بیمه نامه قید گردیده و برای انجام کار مورد نظر در اختیار بیمه گذار قرار داشته است.
بیمه گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد
– خسارت های ناشی از کلاه برداری، نادرستی یا تقلب از ناحیه بیمه گذار یا بیمه گذاران یا شرکای آنها و کارکنان بیمه گذار، اعم از این که به تنهایی یا با مشارکت دیگران انجام شود.
– خسارت های وارده به دفاتر حسابداری، اسناد و صورت حساب های مالی.
– خسارت های ناشی از جنگ، تهاجم، عملیات دشمن خارجی، عملیات خصمانه (اعم از این که جنگ اعلام شده با اعلام نشده باشد) جنگ داخلی، انقلاب، قیام، شورش، بلوا، عملیات نیروهای غاصب یا نظامی و طغیان یا شورش داخلی و همچنین خسارت وارده در اثر تشعشات اتمی و یا رادیو اکتیویته.