۲/۵ درصد تخفیف ویژه بیمه نامه های ثالث

۲/۵ درصد تخفیف ویژه بیمه نامه های ثالث

با توجه به ابلاغ قانون جددی بیمه شخص ثالث از مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ و الزام شرکت های بیمه در رعایت و اجرای قانون ، اعمال تخفیف بیش از  2/5 درصد توسط شرکت های بیمه بر اساس تبصره ۴ از ماده ۱۸ قانون مذکور ، ممنوع بوده است .