تعریف بردرو و کاربرد آن در بیمه اتکایی

خرید آنلاین بیمه

تعریف بردرو و کاربرد آن در بیمه اتکایی

شامل صورت واگذاری های بیمه گر به شرکت بیمه اتکایی است. تغییرهایی که در بیمه نامه (تعهدها) حاصل میشود و ابطالی ها به صورت برگ الحاقی انجام و در صورت های واگذاری نوشته و ارسال میشود. صورت واگذاری ها باید در سررسیدهای مورد توافق و مقرر برای بیمه گران اتکایی فرستاده شود.

در قرارداد اتکایی «مازاد سرمایه»، تعهدات بیمه گر اتکایی مرتبط با آن تعداد خطراتی است که واگذار شده است، در این حالت و در روزهای اولیه این گونه قراردادها، بیمه گران اتکایی مایلند که کلیه اطلاعات مربوط به هر یک از خطرات واگذار شده را بدانند. فرم و شکلی که برای این هدف در نظر گرفته شده به نام بردرو که یک کلمه فرانسوی است معروف می باشد. شرکت بیمه واگذارنده در هر هفته با مراجعه به دفاتر ثبت لیست های اولیه ای را که اطلاعات خلاصه ای به شرح زیر بر روی آنها منعکس است تهیه می نماید که این اطلاعات مربوط به واگذاری همان هفته می باشد:

  • شماره واگذاری؛ 
  • شماره بیمه نامه؛ 
  • نام بیمه گذار؛
  • اطلاعاتی در مورد ریسک، شامل مکان و محل؛
  • سرمایه بیمه با برآورد حداکثر خسارت محتمل و
  • سهم نگهداری شرکت بیمه.

به دنبال بردروی اولیه، بردروهای ماهیانه ای ارسال خواهد شد که به نام بردروهای قطعی نامیده می شود. این بردروها شامل اطلاعات قطعی و نهایی مربوط به کلیه واگذاری ها در طول آن ماه می باشد. اغلب اطلاعات ارسالی دوبله خواهد بود و لذا در صورت بروز هرگونه اختلاف بین اطلاعات و مشخصات ارسالی، بردروهای اولیه قابل تطبیق با بردروهای قطعی میباشد که اطلاعات مندرج در بر دروی قطعی صحیح تلقی خواهد شد. به علاوه در بردروهای قطعی این اطلاعات هم وجود دارد:

۱- شماره واگذاری موقت که بیمه گر اتکایی را قادر می سازد که اطلاعات مندرج در دو بردرو را با یکدیگر مطابقت نماید.

۲- جزئیات مربوط به بیمه نامه اصلی و حق بیمه اتکایی مورد نیاز برای تهیه و تنظیم حساب های سه ماهه.

هرگونه تغییرات در واگذاری که باعث تغییر در حق بیمه و یا ابطال واگذاری اولیه گردیده و به دلایلی تاکنون کامل نشده است در بر دروی تغییرات منعکس خواهد گردید و مجددا اطلاعات مکفی و کاملی در اختیار بیمه گر اتکایی قرار خواهد گرفت تا او بتواند واگذاری اصلی را در حسابهایش شناسایی نموده و حق بیمه اضافی و برگشتی مربوطه را در حسابهای سه ماهه بعدی منعکس کند.

به هر حال، در دست داشتن اطلاعات دقیق در مورد هر خطر و ریسک دارای مزایای زیادی برای بیمه گر اتکایی و بیمه گر واگذارنده است. اما هزینه تهیه و تجزیه و تحلیل این اطلاعات جزئی در بردروها باعث گردید تا محسنات آن تحت الشعاع قرار گیرد. به همین دلیل در بعضی از رشته های بیمه مثل بیمه اتومبیل و درمان تعداد زیادی خسارت کوچک وجود دارد که تهیه بر در و برای آنها و ارسال آن برای بیمه گر اتکایی کار اداری و هزینه زیادی در بر دارد. در این گونه موارد معمول این است که ارسال خلاصه عملیات در مورد خسارت ها و بازیافتی ها جایگزین ارسال بردرو کامل میشود. در رشته های دیگر برای کاهش هزینه های اداری و ساده کردن این امر، از واگذارنده درخواست می شود که بر در و خسارت را که به مبلغ معینی می رسد، برای بیمه گر اتکایی و آن هم فقط برای راهبر قرارداد، ارسال کند. واگذارنده باید دفتر ثبت خسارت داشته باشد که در آن سهم واگذارنده و بیمه گر اتکایی از خسارت به طور جداگانه ثبت شود.

برای تهیه و تنظیم بر در و خسارت و هم چنین دفتر ثبت آن، تهیه اطلاعات و ریز خسارت ها برای تک تک پوشش های بیمه ای ضروری و برای بیمه گر اتکایی که باید روند پیشرفت قرارداد را پیگیری کند، بسیار مهم است. برای مثال، در رشته حوادث اشخاص ستونهای جداگانه ای برای ثبت اطلاعات مربوط به ریسک های فوت، از کارافتادگی، هزینه های پزشکی و غرامت دستمزد باید درج شود و به این اطلاعات، سن و حرفه بیمه شده نیز اضافه شود. سپس خلاصه و با جمع ارقام فوق باید به حساب های سه ماهه منتقل و در آن، سال وقوع خسارت و در مورد رشته باربری سال صدور بیمه نامه ذکر شود. بیمه گر اتکایی این اطلاعات را نه تنها برای تجزیه و تحلیل نحوه پیشرفت قرارداد بلکه برای منظور کردن ذخایر لازم برای خسارت های معوق و تهیه صورت حساب های واگذاری مجدد، که امکان دارد در این مورد انجام داده باشد.