تفاوت بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و بیمه عمر و حادثه گروهی

برخی از تفاوتهای بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و بیمه عمر و حادثه گروهی

۱- در بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان در صورت فوت بیمه شده دیه ی کامل پرداخت می گردد در صورتی که در بیمه حوادث سرمایه فوت پرداختی محدود می باشد. و در صورت محرز شدن مسئولیت کارفرما،کارفرما موظف به پرداخت دیه ی کامل می باشد.

۲- پوشش های بیمه مسئولیت تنوع بیشتری نسبت به بیمه حادثه دارد و موارد بیشتری را تحت پوشش قرار می دهد.

۳- در بیمه مسئولیت با توجه به نوع فعالیتتان در بیشتر مواقع امکان تهیه بیمه نامه به صورت بی نام وجود دارد ولی در بیمه حوادث باید مشخصات کامل پرسنل ثبت گردد.و در صورت تغییرات در پرسنل اسامی جایگزین شده حتما باید به اطلاع بیمه گر رسانده شود.