خسارت های خارج از تعهد بیمه گر در بیمه های اتومبیل

خسارت های خارج از تعهد بیمه گر در بیمه های اتومبیل

  1.  درصورتی که راننده وسیله نقلیه هنگام وقوع حادثه گواهی نامه رانندگی نداشته باشد، یا گواهی نامه رانندگی او باطل شده باشد، یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی، متناسب با نوع وسیله نقلیه مورد بیمه نباشد.
  2. علت وقوع حادثه مستی راننده باشد. 
  3. خسارت های ناشی از تند رفتن در پی شرط بندی، آزمایش سرعت.
  4. خسارت های وارده ناشی از حمل مواد سریع اشتعال، مواد سوزنده و منفجره. 
  5. خسارت های وارده به مورد بیمه براثر اضافه بارگیری و اضافه مسافرگیری.