در بیمه مهندسی تمام خطر مقاطعه کاران چه طرح هایی بیمه میشوند؟

در بیمه مهندسی تمام خطر مقاطعه کاران چه طرح هایی بیمه میشوند و چه تفاوت هایی با هم دارند؟

ریسک های تمام خطر مقاطعه کاران به دو گروه «ریسک های ساختمانی و ساده» و «عملیات مهندسی شهری» در بیمه مهندسی تقسیم می شوند:

الف: ریسک های ساختمانی و ساده: ساخت مجتمعهای مسکونی؛ ساخت مراکز اداری و بازرگانی؛ ساخت کارخانه های صنعتی ؛ انبار سازی؛ هتل سازی؛ ساخت مدرسه و مراکز آموزشی؛ ساخت تأتر و سینما؛ ساخت بیمارستان؛ و ساخت مراکز ورزشی و تفریحی

ب: ریسک های عملیات مهندسی شهری: پل سازی؛ سدسازی؛ تونل سازی؛ ساخت فرودگاه؛ قطار زیر زمینی (مترو)؛ بندر سازی؛ ساخت لنگرگاه و بارانداز؛ و اسکله سازی.