صدور بیمه مهندسی

صدور بیمه مهندسی

 انواع خطر یا حادثه در صدور بیمه مهندسی

 • خطرات طبیعی (Natural Perils / Acts Of God)

خطراتی است که انسان در بوجود آمدن آن نقشی ندارد مانند سیل، زلزله، طوفان، طغیان آب، باران، برف، آتشفشان و …

 • سایر خطرات (Other Perils / Human Errors)

خطراتی است که انسان در بوجود آمدن آن مؤثر است مانند انفجار، آتش سوزی، سرقت، خرابکاری، سقوط، تصادم، ریزش و …

 مفهوم تمام خطر در صدور بیمه مهندسی

یعنی تمام خطرات بجز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده تحت پوشش می باشد.

تعریف کلی بیمه‌های مهندسی

صدور بیمه‌های مهندسی زیر مجموعه بیمه‌های اموال بوده که پروژه‌های درحال ساخت یا سازه‌ها و تأسیسات درحال بهره‌برداری و یا ماشین‌آلات و تجهیزات فنی را تحت پوشش قرار میدهد.

تقسیم‌بندی بیمه‌ها در صدور بیمه مهندسی

الف) بیمه‌های دوره احداث (Construction) شامل:

      ۱-  بیمه تمام خطر پیمانکاران (CAR)

      ۲- بیمه تمام خطر نصب (EAR)

ب) بیمه‌های دوره بهره‌برداری (Operation) شامل:

      ۱-  بیمه تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران (CPM)

      ۲- بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی (CECR)

      ۳- بیمه شکست ماشین‌آلات (MB)

      ۴- بیمه تجهیزات الکترونیک (EE)

      ۵- بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS)

      ۶- بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB)

      ۷- بیمه عدم ‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات (MLOP)

مدت در صدور بیمه مهندسی (Period)

در صدور بیمه‌ مهندسی برای پروژه های درحال احداث مدت بیمه نامه برخلاف سایر بیمه ها یکساله نبوده و بستگی بمدت قرارداد و جدول زمانبندی کار دارد، ضمناًً از آنجائیکه در قرارداد پروژه های درحال احداث مدتی نیز بابت دوره تضمین یا نگهداری که همان تحویل موقت پروژه به کارفرما میباشد درنظر گرفته میشود، دوره مذکور نیز بمدت زمان بیمه نامه افزوده می گردد ولی پوشش بیمه ای در این مدت تمام خطر نمی باشد. در صدور بیمه‌های مهندسی برای دوره بهره برداری مدت بیمه نامه حداکثر یکسال می باشد که میتواند بسته به تقاضای بیمه گذار تمدید گردد.

فرانشیز در صدور بیمه مهندسی (Franchise / Deductible)

فرانشیز سهمی از خسارت است که برعهده بیمه­ گذار می باشد و رابطه ­ای معکوس با حق بیمه دارد و فلسفه وجودی آن عبارت است از:

      ۱)   نفع بیمه‌گذار در پیشگیری از خسارت برانگیخته شود.

      ۲)   عدم توقف فعالیت پروژه درهنگام بروز خسارتهای جزئی که هزینه‌های ناشی از آن برای بیمه‌گذار بعضاً از خود خسارت حادث شده بیشتر میگردد.

      ۳)   در مواقعیکه شناخت کافی از ریسک وجود نداشته باشد تنها با اعمال فرانشیزهای مناسب صدور بیمه‌نامه امکانپذیر خواهد بود.

 فرانشیز در صدور بیمه‌های مهندسی معمولاً به اشکال زیر تعیین میگردد:

 الف) برای بیمه‌های دوره احداث (تمام خطر پیمانکاران و تمام خطر نصب) و نیز بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی:

– حوادث طبیعی ۱۰% هر خسارت در هر حادثه

– سایر حوادث ۱۰% هر خسارت در هر حادثه

– دوره آزمایش ۲۰٪ هر خسارت در هر حادثه

– دوره نگهداری ۱۰٪ هر خسارت در هر حادثه

– ثالث مالی ۱۵% هر خسارت در هر حادثه

ب) برای بیمه‌های دوره بهره‌برداری (سایر بیمه‌های مهندسی):

– خسارت مادی ۱۰% هر خسارت حداقل در هر حادثه

تذکر: خسارت کلی درهنگامی است که کل سرمایه مورد بیمه از بین رفته یا هزینه نجات و یا تعمیرات آن بیش از سرمایه مورد بیمه گردد.

ج) در بعضی از بیمه‌های دوره بهره‌برداری یک فرانشیز زمانی نیز وجود دارد که در جای خود توضیح داده خواهد شد.

کلوزها در صدور بیمه مهندسی (Clause / Endorsement)

 افزایش دهنده پوشش (با افزایش حق بیمه)

 • کلوز ۰۰۱ (خرابکاری گروهی)
 • کلوز ۰۰۳ یا ۰۰۴ (دوره نگهداری ساده یا گسترده)
 • کلوز ۰۰۶ (هزینه اضافه‌کاری، کار در شب، کار در تعطیلات رسمی و حمل سریع)

 کاهش دهنده پوشش در صدور بیمه‌های مهندسی

 • کلوز ۰۰۹ (استثناء زلزله)
 • کلوز ۰۱۰ (استثناء سیل و طغیان آب)
 • کلوز ۰۱۲ (استثناء طوفان و باد)

 محدود کننده پوشش در صدور بیمه‌های مهندسی

 • کلوز ۰۰۵ (حد جدول زمانبندی)
 • کلوز ۱۰۹ (حد دپوی مصالح پایکار)
 • کلوز ۲۱۷ (حد کانال روباز)

  شرط گذارنده برای پوشش در صدور بیمه‌های مهندسی

 • کلوز ۰۰۸ (رعایت آئین‌نامه مقاوم‌سازی در برابر زلزله)
 • کلوز ۱۰۷ (شرایط مربوط به کمپ ها و انبارها)
 • کلوز ۲۰۶ (شرایط مربوط به تجهیزات اطفای حریق)

فرق کلوزهای دوره نگهداری ساده و گسترده (۰۰۳ و ۰۰۴) در بیمه های مهندسی

در صدور بیمه‌های مهندسی کلوز ۰۰۳ (دوره نگهداری ساده) فقط خسارات ناشی از عملکرد بیمه‌گذار در دوره نگهداری بمنظور انجام تعهدات خود جهت رفع نواقص کار، تحت پوشش است ولی در کلوز ۰۰۴ (دوره نگهداری گسترده) علاوه بر موارد فوق خساراتی که منشأ آن به دوره احداث برگشته ولی در دوره نگهداری بروز کرده است نیز تحت پوشش میباشد.

جهت خرید صدور بیمه‌های مهندسی لطفا فرم الکترونیکی زیر را تکمیل فرمایید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند .

برای خرید آنلاین بیمه کلیک کنید