صندوق تأمین خسارتهای بدنی

صندوق تأمین خسارتهای بدنی

در اجرای ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی تشکیل شده است. این صندوق برای جبران زیان های بدنی واردشده به اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان یا تعلیق قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن یا ناشناخته ماندن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی، برای جبران خسارت های خارج از شرایط بیمه نامه، تأسیس شده است. اشخاص زیان دیده ذکرشده می توانند برای مطالبه خسارت بدنی، ظرف ده روز از تاریخ دریافت پاسخ بیمه گر مبنی بررد مطالبه خسارت، درخواست غرامت خود را به ضمیمه پاسخ مذکور و مدارک و اطلاعات مربوط، برای صندوق ارسال کنند.

در درخواست خسارت دیدگان باید این گزینه ها ذکر شود: علت عدم پرداخت خسارت از طرف بیمه گران، نام و نشانی بیمه گران، نام و نشانی مسئول حادثه، اقداماتی که علیه مسئول حادثه به عمل آمده و اطلاعاتی که راجع به وضع و توانایی مالی مسئول حادثه به دست آمده است.
در صورتی که زیان دیدگان از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق ویژه جبران خسارت غرامت دریافت کنند، صندوق غرامتی نمی پردازد و هیچ یک از بیمه گران و سازمانهای بیمه ای و صندوق های ویژه جبران غرامت، حق مراجعه و تقاضای استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را از صندوق تامین خسارت های بدنی ندارند.