طرح مکمل بازنشستگی و مستمری بیمه عمر و سرمایه گذاری

بازنشستگی و مستمری بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه نامه عمرو سرمایه گذاری پارسیان بر گرفته از بیمه عمر جامع ( Universal life) می باشد که در بسیاری از کشورهای جهان  به عنوان بیمه نامه پیشرو شناخته می شود.
در این بیمه نامه، شرکت  بیمه پارسیان  متعهد میگردد، علاوه بر ارائه پوشش های بیمه ای متنوع (پوشش خطر فوت و برخی پوشش های اضافی)، ضمن سهیم نمودن شما (بیمه گذار) در مجموع معاملات بیمه های زندگی، اندوخته سرمایه گذاری مطمئنی را به صورت  یکجا یا در قالب یکی از انواع انواع مستمری، در پایان قرارداد به شما پرداخت نماید.

کاربردها و مزایای بیمه عمر انفرادی و مستمری ها

با توجه به شرایطی که افراد و خانواده ها ممکن است در اثر فوت سرپرست خانواده یا رسیدن وی به سن بازنشستگی، متحمل شوند، کاربردهای بیمه های عمر به شرح ذیل معرفی می گردند:

تامین هزینه های فوت

به طور کلی با فوت سرپرست خانواده، تعهدات تازه ای برای بازماندگان، اعم از هزینه تدفین و مراسم به خاکسپاری، هزینه های درمانی و بیمارستانی بیماری احتمالی متوفی، پرداخت قروض، صورتحسا بهای جاری، مالیات های سنگین بر دارایی و سایر هزینه های معاش خانواده، از مواردی است که می توان با تهیه بیمه عمر آنها را تامین کرد.

تامین مستمری برای بازماندگان پس از فوت

با فوت سرپرست خانواده، بازماندگان، نیازمند یک مقرری ماهانه و مستمر هستند تا هزینه های جاری و روزانه خود را تامین کنند. به خصوص وجود فرزندان کمتر از ١٨ سال، عدم اشتغال همسر بیوه، وجود افراد پیر یا معلول و نیازمند نگهداری از عواملی هستند که نیاز به وجود مستمری را بعد از فوت فرد در خانواده، تشدید می کنند. به عنوان مثال، برقراری یک مستمری هرچند ناچیز، برای همسر بیمه شده بعد از فوت وی، اثر بسیار مثبتی در زندگی و شرایط حیات وی خواهد داشت.