قرارداد گروهی بیمه اتومبیل

قرارداد گروهی بیمه اتومبیل

شرایط عقد قرارداد گروهی بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای سازمانها و شرکتها و کارکنان آنها

براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶و قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی و ضوابط و مقررات جاری بیمه های بدنه اتومبیل و عرف بیمه گری و مطابق با شرایط عمومی و خصوصی بیمه های مذکور و مورد عمل در ایران، این قرارداد بین شرکت سهامی بیمه پارسیان سهامی عام  به عنوان طرف و سازمانها و شرکتهای متقاضی به عنوان طرف دوم ، و شرکت خدمات بیمه ای (گسترش فروش فردا) به عنوان مجری تنظیم می گردد.

موضوع قرارداد گروهی بیمه نامه شخص ثالث و بدنه وسایل نقلیه متعلق به طرف دوم قرارداد و خودروهای سواری شخصی کارکنان و بستگان درجه یک آنها (شامل همسر ، پدر، مادر، فرزندان)و اعضاء ، حداقل به تعداد ۵۰ دستگاه برای پوشش شخص ثالث و بدنه.

تعهدات طرف اول صدور بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث راننده طبق قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و آئین نامه های مربوط و آئین نامه های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل ها و جداول اجرایی طرف اول.

صدور بیمه نامه های بدنه  خطرات اصلی شامل: حادثه، آتش سوزی، انفجار، صاعقه و سرقت کلی خودروی مورد بیمه.

پوشش های تکمیلی در بیمه نامه های بدنه به شرح ذیل می باشد که با انتخاب و درخواست اشخاص موضوع قرارداد و پرداخت حق بیمه متناسب و موافقت طرف اول صورت می پذیرد.

‏۱- سرقت درجا برای کلیه لوازم

‏۲- سرقت درجا برای لوازم مورد درخواست

۳- شکست شیشه به تنهایی و به غیر از حوادث اصلی

۴- ایاب و ذهاب

‏۵- نوسانات قیمت بازار

۶- سیل، زلزله و آتشفشان طبق تعریف مراجع ذیصلاح

۷- طوفان، گردباد و تگرگ به تعریف مورد قبول اداره هواشناسی

۸- پاشیدن اسید، رنگ و مواد شیمیایی

پوشش خطرات اضافی ویژه (شامل کلیه خطرات اضافی فوق به استثنای سرقت درجای لوازم و نوسانات قیمت بازار می باشد)

تعهدات طرف به شرح زیر می باشد:

طرف دوم نسبت به ارسال لیست خودروهای خود به مجری قرارداد اقدام خواهد نمود.

طرف دوم نسبت به معرفی کتبی کارکنان و بستگان درجه اول آنان به مجری قرارداد اقدام خواهد نمود.

طرف دوم موظف است در ابتدای قرارداد، لیستی از نام و مشخصات اعضاء و کارکنان را طی لیستهای جداگانه (جهت صدور بیمه نامه) در اختیار طرف اول قرار دهد. این لیست هر سه ماه یکبار توسط طرف دوم قرارداد قابلیت به روز رسانی خواهد داشت.

تضمین پرداخت و واریز اقساط بیمه نامه های صادره بدون توجه به کسر یا عدم امکان کسر از حقوق.

تعهدات مجری قرارداد:

اخذ پیشنهادهای تکمیل شده توسط بیمه گزاران با تأیید و امضاء بیمه گزار در فرم پیشنهاد و ارائه آنها به واحد صدور مربوط

انجام پیگیری ها و هماهنگی های لازم جهت بازدید در خصوص موارد بیمه ای که نیاز به بازدید دارند .

انجام پیگیری های لازم در خصوص صدور به موقع بیمه نامه و ارائه آن به بیمه گزاران .

انجام پیگیری های لازم جهت دریافت بموقع حق بیمه بیمه نامه های صادره به نام و یا با معرفی طرف دوم و واریز آن طبق لیستهای مربوطه عیناً به حساب طرف اول (بیمه گر) طبق ضوابط و مقررات مربوط.

حق بیمه برای تمامی وسائط نقلیه معرفی شده از جانب طرف دوم براساس تعرفه های جاری صنعت بیمه کشور و دستورالعملها و بخشنامه های صادره مدیریت بیمه های اتومبیل تعیین می گردد و اشخاص موضوع قرارداد ملزم و متعهد به پرداخت آن می باشند.

حداقل ۳۰ درصد از حق بیمه هر بیمه نامه بدنه بصورت نقد و در زمان صدور بیمه نامه و مابقی طی حداکثر ۸ قسط ماهانه متوالی و  مساوی با سررسید حداکثر یک ماه بعد از تاریخ صدور هر فقره بیمه نامه به حساب شرکت واریز خواهد گردید. مبلغ هر قسط حداقل ۵۰۰٫۰۰۰ریال می باشد .

در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه گزار تا روز حادثه ، بیمه گر هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت خسارت ندارد بدیهی است واریز حق بیمه بعد از وقوع حادثه به حسابهای شرکت هیچگونه تعهدی برای شرکت ایجاد نخواهدکرد. عدم وصول چک مربوط به کل حق بیمه به هر دلیلی به منزله عدم وصول حق بیمه محسوب شده و برای شرکت بیمه هیچگونه تعهدی از نظر پرداخت خسارت نخواهد داشت.

در صورت عدم وصول حق بیمه ها و اقساط در سررسیدهای معین، طرف اول می تواند ادامه فعالیت  براساس این قرارداد را متوقف نموده و خسارت بیمه نامه هایی که اقساط حق بیمه آنها در موعد مقرر پرداخت نگردیده را به نسبت حق بیمه وصول شده تا روز حادثه به کل حق بیمه (قاعده نسبی حق بیمه) پرداخت نماید بدیهی است پرداخت اقساط به شرکت بعد از وقوع حادثه تاثیری در ضوابط فوق الذکر ندارد. . همچنین برگشت چک اقساط حق بیمه به منزله عدم وصول حق بیمه بوده و در اعمال قاعده نسبی حق بیمه به عنوان وجه پرداخت شده منظور نمی گردد.حداقل ۳۰ درصد ازحق بیمه هر فقره بیمه نامه شخص ثالث نقدا” در زمان صدور بیمه نامه و مابقی طی حداکثر ۴ قسط مساوی و متوالی ماهانه و با فاصله یکماه بعد از تاریخ صدور هر فقره بیمه نامه برای پرسنل بصورت کسر از حقوق به حساب شرکت واریز خواهدگردید. مبلغ هر قسط حداقل ۵۰۰٫۰۰۰ریال می باشد و تحت هیچ شرایطی هیچگونه تاخیر در پرداخت و واریز حق بیمه ها و اقساط اعلام شده به شرح فوق الذکر پذیرفته نخواهد بود .  همچنین در صورت انتقال خودرو، کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود و در صورت قسطی بودن حق بیمه می بایست باقیمانده مبلغ به صورت نقدی تودیع گردد و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرار داد، بیمه گزار محسوب خواهد شد.

۱-(تخفیفات بیمه بدنه)

تخفیف عدم خسارت: در صورتیکه اشخاص مندرج در موضوع قرارداد در طول اعتبار بیمه نامه های بدنه از محل بیمه نامه ها خسارتی دریافت نکرده و پرونده خسارتی نیز در این رابطه تشکیل نشده باشد به نسبت سنوات بیمه ای که خسارت دریافت نکرده است به حق بیمه بیمه نامه های سال بعد، مشروط بر عدم تغییر مالکیت خودرو، تخفیف عدم خسارت تعلق گرفته و قابل اعطاء می باشد.

تخفیف قرارداد گروهی بیمه : در صورتی که طرف دوم تعداد بیش از پنجاه دستگاه خودرو خود، کارکنان و بستگان درجه یک آنها (شامل همسر، پدر، مادر، فرزندان) و اعضا را برای پوشش بیمه بدنه معرفی نماید به حق بیمه بدنه هر فقره بیمه نامه معادل ۳۵ % تخفیف گروهی تعلق گرفته و قابل اعطاء می باشد، به استثنای خودروهای زیر:

خودروهای بارکش با کاربری حمل مواد سوختی

خودروهای بارکش با ظرفیت زیر یک تن

خودروهای سواری با کاربری غیر شخصی (آژانس، کرایه، تاکسی)

خودروهای اتوکار با کاربری مسافربر شهری

تخفیف خودرو های صفر کیلومتر:در صورتیکه خودرو صفرکیلومتر باشد، (از تاریخ اولین شماره گذاری، گارانتی یا بیمه نامه شخص ثالث، کمتر از ۱ ماه گذشته باشد) ۲۰% تخفیف گروهی به تخفیف فوق به صورت پلکانی در بیمه نامه اضافه می گردد.

تخفیف ویژه بیمه شخص ثالث در بیمه بدنه: خودروهایی که دارای تخفیف عدم خسارت در بیمه نامه شخص ثالث خود هستند، می توانند از تخفیف در بیمه نامه بدنه بهره مند شوند. مجموع تخفیفات اعطائی در بیمه بدنه از ۶۰% حق بیمه سالانه تجاوز نخواهد کرد.

تخفیف نقدی: در صورتیکه کل حق بیمه به صورت نقد پرداخت گردد، ۱۰درصد تخفیف نقدی نیز علاوه بر تخفیفا ت فوق در حق بیمه بدنه قابل اعمال می باشد.

 ۲- (تخفیفات و جرائم بیمه شخص ثالث)

کلیه بیمه نامه های مورد نظر حسب مقررات معمول و بر اساس سوابق بیمه ای مشمول تخفیف عدم خسارت و جرائم دیرکرد و متأخرین در تمدید بیمه نامه های سال قبل خواهند بود و رعایت کامل دستورالعمل ها و بخشنامه های مدیریت بیمه های اتومبیل در این رابطه الزامی می باشد.

تخفیف عدم خسارت: در صورتیکه از محل تعهدات بیمه نامه های سنوات قبل اشخاص موضوع قرارداد در طول اعتبار بیمه نامه های شخص ثالث اعلام خسارتی نشده باشد، طبق قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و ضوابط جاری آن به نسبت سنوات بیمه ای که خسارت دریافت نکرده، تخفیف عدم خسارت تعلق خواهد گرفت.

۳- (ارزش مورد بیمه)

ارزش مورد بیمه جهت بیمه بدنه براساس پیشنهاد اشخاص موضوع قرارداد و تائید کارشناس بازدید اولیه طرف اول تعیین می گردد و چنانچه ارزش موضوع بیمه بعد از صدور بیمه نامه افزایش یابد بیمه گزار موظف به خرید بیمه برای تفاوت خواهد بود، در غیر اینصورت ماده ۱۰قانون بیمه اعمال خواهد شد.

۴- (کارشناسی بازدید اولیه)

انجام کارشناسی بازدید اولیه از خودروهای معرفی شده برای صدور بیمه نامه بدنه توسط کارشناس بازدید اولیه مورد تائید طرف اول الزامی می باشد.

۵- (محدوده پوشش و مدت قرارداد)

محدوده پوشش بیمه ای موضوع این قرارداد(قرارداد گروهی بیمه شخص ثالث و بدنه) سرزمین جمهوری اسلامی ایران بوده و مدت اعتبار آن یکسال تمام هجری شمسی میباشد و در صورت تمایل طرفین نسبت به تمدید این قرارداد و اعلام مراتب تا یکماه قبل از انقضاء قرارداد، نسبت به تمدید آن برای یکسال بیمه ای اقدام خواهد شد و در غیر اینصورت قرارداد در پایان مدت اعلام شده منقضی گردیده و طرف اول در این رابطه هیچگونه تعهدی نسبت به صدور بیمه نامه نخواهد داشت.

نحوه ثبت درخواست:

جهت  ثبت درخواست قرارداد گروهی بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای سازمانها و شرکتها و کارکنان آنها، کافیست فرم الکترونیکی زیر را تکمیل نمایید. کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن پس از بررسی و کارشناسی و آماده سازی قرارداد با شما تماس خواهند گرفت.

جهت ثبت درخواست قرارداد گروهی بیمه اتومبیل کلیک کنید