قرارداد گروهی بیمه اتومبیل

قرارداد گروهی بیمه اتومبیل

شرايط عقد قرارداد گروهي بيمه شخص ثالث و بدنه خودروهاي سازمانها و شركتها و كاركنان آنها

براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه 1316و قانون بيمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20 مجلس شورای اسلامی و ضوابط و مقررات جاری بيمه های بدنه اتومبيل و عرف بيمه گری و مطابق با شرايط عمومی و خصوصی بيمه های مذكور و مورد عمل در ايران، اين قرارداد بين شركت سهامي بيمه پارسيان سهامي عام  به عنوان طرف و سازمانها و شركتهای متقاضی به عنوان طرف دوم ، و شرکت خدمات بیمه ای (گسترش فروش فردا) به عنوان مجری تنظیم می گردد.

موضوع قرارداد گروهی بيمه نامه شخص ثالث و بدنه وسايل نقليه متعلق به طرف دوم قرارداد و خودروهای سواری شخصی كاركنان و بستگان درجه يك آنها (شامل همسر ، پدر، مادر، فرزندان)و اعضاء ، حداقل به تعداد 50 دستگاه برای پوشش شخص ثالث و بدنه.

تعهدات طرف اول صدور بيمه نامه های شخص ثالث و حوادث راننده طبق قانون بيمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه و آئين نامه های مربوط و آئين نامه های بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران و دستورالعمل ها و جداول اجرايی طرف اول.

صدور بيمه نامه های بدنه  خطرات اصلی شامل: حادثه، آتش سوزی، انفجار، صاعقه و سرقت كلی خودروی مورد بيمه.

پوشش های تكميلی در بيمه نامه های بدنه به شرح ذيل می باشد كه با انتخاب و درخواست اشخاص موضوع قرارداد و پرداخت حق بيمه متناسب و موافقت طرف اول صورت می پذيرد.

‏1- سرقت درجا برای كليه لوازم

‏2- سرقت درجا برای لوازم مورد درخواست

3- شكست شيشه به تنهايی و به غير از حوادث اصلی

4- اياب و ذهاب

‏5- نوسانات قيمت بازار

6- سيل، زلزله و آتشفشان طبق تعريف مراجع ذيصلاح

7- طوفان، گردباد و تگرگ به تعريف مورد قبول اداره هواشناسی

8- پاشيدن اسيد، رنگ و مواد شيميايی

پوشش خطرات اضافی ويژه (شامل كليه خطرات اضافی فوق به استثنای سرقت درجای لوازم و نوسانات قيمت بازار می باشد)

تعهدات طرف به شرح زیر می باشد:

طرف دوم نسبت به ارسال ليست خودروهای خود به مجری قرارداد اقدام خواهد نمود.

طرف دوم نسبت به معرفی كتبی كاركنان و بستگان درجه اول آنان به مجری قرارداد اقدام خواهد نمود.

طرف دوم موظف است در ابتدای قرارداد، ليستی از نام و مشخصات اعضاء و كاركنان را طی ليستهای جداگانه (جهت صدور بيمه نامه) در اختيار طرف اول قرار دهد. اين ليست هر سه ماه يكبار توسط طرف دوم قرارداد قابليت به روز رسانی خواهد داشت.

تضمين پرداخت و واريز اقساط بيمه نامه های صادره بدون توجه به كسر يا عدم امكان كسر از حقوق.

تعهدات مجري قرارداد:

اخذ پيشنهادهای تكميل شده توسط بيمه گزاران با تأييد و امضاء بيمه گزار در فرم پيشنهاد و ارائه آنها به واحد صدور مربوط

انجام پيگيری ها و هماهنگی های لازم جهت بازديد در خصوص موارد بيمه ای كه نياز به بازديد دارند .

انجام پيگيری های لازم در خصوص صدور به موقع بيمه نامه و ارائه آن به بيمه گزاران .

انجام پيگيری های لازم جهت دريافت بموقع حق بيمه بيمه نامه های صادره به نام و یا با معرفی طرف دوم و واريز آن طبق ليستهای مربوطه عيناً به حساب طرف اول (بيمه گر) طبق ضوابط و مقررات مربوط.

حق بيمه برای تمامی وسائط نقليه معرفی شده از جانب طرف دوم براساس تعرفه های جاری صنعت بيمه كشور و دستورالعملها و بخشنامه های صادره مديريت بيمه های اتومبيل تعيين می گردد و اشخاص موضوع قرارداد ملزم و متعهد به پرداخت آن مي باشند.

حداقل 30 درصد از حق بيمه هر بيمه نامه بدنه بصورت نقد و در زمان صدور بيمه نامه و مابقی طی حداكثر 8 قسط ماهانه متوالی و  مساوی با سررسيد حداكثر يك ماه بعد از تاريخ صدور هر فقره بيمه نامه به حساب شركت واريز خواهد گرديد. مبلغ هر قسط حداقل 500.000ريال می باشد .

در صورت عدم پرداخت حق بيمه توسط بيمه گزار تا روز حادثه ، بيمه گر هيچگونه تعهدی نسبت به پرداخت خسارت ندارد بديهی است واريز حق بيمه بعد از وقوع حادثه به حسابهای شركت هيچگونه تعهدی برای شركت ايجاد نخواهدكرد. عدم وصول چك مربوط به كل حق بيمه به هر دليلی به منزله عدم وصول حق بيمه محسوب شده و برای شركت بيمه هيچگونه تعهدی از نظر پرداخت خسارت نخواهد داشت.

در صورت عدم وصول حق بيمه ها و اقساط در سررسيدهای معين، طرف اول می تواند ادامه فعاليت  براساس اين قرارداد را متوقف نموده و خسارت بيمه نامه هايی كه اقساط حق بيمه آنها در موعد مقرر پرداخت نگرديده را به نسبت حق بيمه وصول شده تا روز حادثه به كل حق بيمه (قاعده نسبی حق بيمه) پرداخت نمايد بديهی است پرداخت اقساط به شركت بعد از وقوع حادثه تاثيری در ضوابط فوق الذكر ندارد. . همچنين برگشت چك اقساط حق بيمه به منزله عدم وصول حق بيمه بوده و در اعمال قاعده نسبی حق بيمه به عنوان وجه پرداخت شده منظور نمی گردد.حداقل 30 درصد ازحق بيمه هر فقره بيمه نامه شخص ثالث نقدا” در زمان صدور بيمه نامه و مابقی طی حداكثر 4 قسط مساوی و متوالی ماهانه و با فاصله يكماه بعد از تاريخ صدور هر فقره بيمه نامه برای پرسنل بصورت كسر از حقوق به حساب شركت واريز خواهدگرديد. مبلغ هر قسط حداقل 500.000ريال می باشد و تحت هيچ شرايطی هيچگونه تاخير در پرداخت و واريز حق بيمه ها و اقساط اعلام شده به شرح فوق الذكر پذيرفته نخواهد بود .  همچنين در صورت انتقال خودرو، كليه تعهدات ناشی از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقل اليه وسيله نقليه منتقل مي شود و در صورت قسطی بودن حق بيمه می بايست باقيمانده مبلغ به صورت نقدی توديع گردد و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرار داد، بيمه گزار محسوب خواهد شد.

1-(تخفيفات بيمه بدنه)

تخفيف عدم خسارت: در صورتيكه اشخاص مندرج در موضوع قرارداد در طول اعتبار بيمه نامه های بدنه از محل بيمه نامه ها خسارتی دريافت نكرده و پرونده خسارتی نيز در اين رابطه تشكيل نشده باشد به نسبت سنوات بيمه ای كه خسارت دريافت نكرده است به حق بيمه بيمه نامه های سال بعد، مشروط بر عدم تغيير مالكيت خودرو، تخفيف عدم خسارت تعلق گرفته و قابل اعطاء می باشد.

تخفيف قرارداد گروهي بیمه : در صورتی كه طرف دوم تعداد بيش از پنجاه دستگاه خودرو خود، كاركنان و بستگان درجه يك آنها (شامل همسر، پدر، مادر، فرزندان) و اعضا را برای پوشش بيمه بدنه معرفی نمايد به حق بيمه بدنه هر فقره بيمه نامه معادل 35 % تخفيف گروهی تعلق گرفته و قابل اعطاء می باشد، به استثنای خودروهای زیر:

خودروهای باركش با كاربری حمل مواد سوختی

خودروهای باركش با ظرفيت زیر يك تن

خودروهای سواری با كاربری غير شخصی (آژانس، كرايه، تاكسی)

خودروهای اتوكار با كاربری مسافربر شهری

تخفیف خودرو های صفر کیلومتر:در صورتيكه خودرو صفركيلومتر باشد، (از تاريخ اولين شماره گذاری، گارانتی يا بيمه نامه شخص ثالث، كمتر از 1 ماه گذشته باشد) 20% تخفيف گروهی به تخفيف فوق به صورت پلكانی در بيمه نامه اضافه می گردد.

تخفيف ويژه بيمه شخص ثالث در بيمه بدنه: خودروهايی كه دارای تخفيف عدم خسارت در بيمه نامه شخص ثالث خود هستند، می توانند از تخفيف در بيمه نامه بدنه بهره مند شوند. مجموع تخفيفات اعطائی در بيمه بدنه از 60% حق بيمه سالانه تجاوز نخواهد كرد.

تخفيف نقدي: در صورتيكه كل حق بيمه به صورت نقد پرداخت گردد، 10درصد تخفيف نقدی نيز علاوه بر تخفيفا ت فوق در حق بيمه بدنه قابل اعمال می باشد.

 2- (تخفيفات و جرائم بيمه شخص ثالث)

كليه بيمه نامه های مورد نظر حسب مقررات معمول و بر اساس سوابق بيمه ای مشمول تخفيف عدم خسارت و جرائم ديركرد و متأخرين در تمديد بيمه نامه های سال قبل خواهند بود و رعايت كامل دستورالعمل ها و بخشنامه های مديريت بيمه های اتومبيل در اين رابطه الزامی می باشد.

تخفيف عدم خسارت: در صورتيكه از محل تعهدات بيمه نامه های سنوات قبل اشخاص موضوع قرارداد در طول اعتبار بيمه نامه های شخص ثالث اعلام خسارتی نشده باشد، طبق قانون بيمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه و ضوابط جاری آن به نسبت سنوات بيمه ای كه خسارت دريافت نكرده، تخفيف عدم خسارت تعلق خواهد گرفت.

3- (ارزش مورد بيمه)

ارزش مورد بيمه جهت بيمه بدنه براساس پيشنهاد اشخاص موضوع قرارداد و تائيد كارشناس بازديد اوليه طرف اول تعيين می گردد و چنانچه ارزش موضوع بيمه بعد از صدور بيمه نامه افزايش يابد بيمه گزار موظف به خريد بيمه برای تفاوت خواهد بود، در غير اينصورت ماده 10قانون بيمه اعمال خواهد شد.

4- (كارشناسي بازديد اوليه)

انجام كارشناسی بازديد اوليه از خودروهای معرفی شده برای صدور بيمه نامه بدنه توسط كارشناس بازديد اوليه مورد تائيد طرف اول الزامی می باشد.

5- (محدوده پوشش و مدت قرارداد)

محدوده پوشش بيمه ای موضوع اين قرارداد(قرارداد گروهی بیمه شخص ثالث و بدنه) سرزمين جمهوری اسلامی ايران بوده و مدت اعتبار آن يكسال تمام هجری شمسی ميباشد و در صورت تمايل طرفين نسبت به تمديد اين قرارداد و اعلام مراتب تا يكماه قبل از انقضاء قرارداد، نسبت به تمديد آن برای يكسال بيمه ای اقدام خواهد شد و در غير اينصورت قرارداد در پايان مدت اعلام شده منقضی گرديده و طرف اول در اين رابطه هيچگونه تعهدی نسبت به صدور بيمه نامه نخواهد داشت.

نحوه ثبت درخواست:

جهت  ثبت درخواست قرارداد گروهي بيمه شخص ثالث و بدنه خودروهاي سازمانها و شركتها و كاركنان آنها، کافیست فرم الکترونیکی زیر را تکمیل نمایید. کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن پس از بررسی و کارشناسی و آماده سازی قرارداد با شما تماس خواهند گرفت.

جهت ثبت درخواست قرارداد گروهی بیمه اتومبیل کلیک کنید