45 - مالکین خودرو به ارزش 140 میلیون تومان به بالا، بخوانند

مالکین خودرو به ارزش 140 میلیون تومان به بالا، بخوانند

نحوه تعیین خسارت زیاندیده موضوع تبصره 3و4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 1395/02/29) در شرکت های بیمه اجرایی شد

باتوجه به ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره 3 و4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، توسط رئیس محترم شورای عالی بیمه ، و همچنین در راستای یکسان سازی شعب خسارت و نحوه رسیدگی به پرونده های مشمول ،موارد و مفاهیم به شرح ذیل به شعب پرداخت خسارت شرکتهای بیمه ابلاغ گردید.

1-گران ترین خودروی متعارف :خودروی سواری که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص کارشناسان ارزیاب خسارت بیشتر از 50% تعهدات بدنی که در ابتدای هرسال اعلام می شود،باشد.
بعنوان مثال:
قیمت گران ترین خودروی متعارف در سال96

963 - مالکین خودرو به ارزش 140 میلیون تومان به بالا، بخوانند

2-خودرو ی نامتعارف: خودرو سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص کارشناسان ارزیاب خسارت بیشتر از50% سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می شود، باشد. منظور از ارزش خودرو ی نامتعارف ، تعیین قیمت خودرو با توجه به مدل و سال ساخت آن در زمان وقوع حادثه توسط ارزیابان شرکت یا بیمه مرکزی می باشد و این فرمول در همه خسارتهای وارده به خودرو های غیر متعارف به هر مبلغ می بایست مورد محاسبه قرار گیرد.

مثال: مبلغ گرانترین خودروی متعارف 1.400.000.000 ریال بر اساس بند 1
خودرو سواری هیوندا النترا که ارزش آن 1.150.000.000 ریال و یک دستگاه خودروی سواری سانتافه 1.800.000.000 ریال در نظر بگیرید (مبالغ فرضی می باشد)

236 - مالکین خودرو به ارزش 140 میلیون تومان به بالا، بخوانند

همانگونه که مشاهده می گردد خودرو سواری سانتافه که ارزش روز آن 1.800.000.000 ریال (بیشتر از 50% تعهدات بدنی سال 96 ) و با توجه به موارد فوق خودروی نامتعارف محسوب شده و مشمول ماده 8 می گردد.

3- شعب خسارت شرکت های بیمه موظفند میزان تعهد مسبب حادثه را بر اساس فرمول زیر محاسبه و تا سقف تعهد مالی بیمه نامه شخص ثالث (شامل تعهدات قانونی ومازاد آن ) نسبت به پرداخت خسارت خودروی نامتعارف زیان دیده در صورت کفایت مدارک اقدام نماید.
قیمت روز گرانترین خودرو متعارف ₓ مبلغ خسارت مالی وارده ‗ میزان تعهد مسبب حادثه
قیمت خودروی نامتعارف زیان دیده

مثال : طی برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس (که مورد بیمه شرکت بیمه بوده و دارای تعهدات مالی 70.000.000 ریال می باشد) با یک دستگاه خودروی سواری سانتافه ، (سواری پژو پارس) مقصر حادثه معرفی شده و پس از مراجعه به شرکت بیمه گر و اعلام خسارت و تشکیل پرونده میزان خسارت وارده به خودروی زیان دیده توسط ارزیاب خسارت 60.000.000 ریال برآورد شده است.

365 - مالکین خودرو به ارزش 140 میلیون تومان به بالا، بخوانند

حال در صورتیکه در مثال فوق خودروی زیان دیده خودروی سواری هیوندای النترا باشد که ارزش روز آن توسط کارشناس خسارت 1.150.000.000 ریال ارزیابی شده میزان تعهد پرداخت شرکت بیمه همان مبلغ ارزیابی شده (مبلغ 60.000.000 ریال ) می باشد.

در مواردی که حادثه دارای دو یا چند زیان دیده باشد و یک یا چند خودرو جزو خودرو های نامتعارف باشد ابتدا خسارت خودرو یا خودرو های نامتعارف بر اساس فرمول فوق محاسبه و سپس در صورت نیاز خسارت بین تمامی خودرو های زیان دیدگان مطابق رویه های قبلی تسهیم می گردد.

4- رعایت این ماده قانونی برای آن دسته از بیمه نامه هایی که بعد از لازم الاجرا شدن قانون (مورخ 1395/02/29) صادر گردیده اند الزامی می باشد و کلیه خسارت های قبلی پرداخت شده مشمول شرایط قانون نمی باشد.

نکته مهم: درصورتی که خودروی زیاندیده نامتعارف دارای بیمه نامه بدنه باشد، (رسیدگی و پرداخت) خسارتهای مالی بیشتر از تعهدات ثالث مقصر از محل تعهدات بیمه نامه بدنه قابل جبران خواهد بود.