مبانی بیمه های عمر (بخش سوم)

مبانی بیمه های عمر

٢.١ مفاهیم و تعاریف بیمه های عمر

٢.١.٢ بیمه نامه: بیمه نامه، سندی است بین بیمه گر و بیمه گذار که بر اساس ماده ٢ قانون بیمه مصوب در اردیبهشت ماه سال ١٣١۶ و پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد( تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می باشد.

در صورتی که بیمه شده و بیمه گذار شخص واحدی نباشد، رضایت کتبی بیمه شده و در مورد بیمه شده ای که اهلیت قانونی نداشته باشد، موافقت ولی یا قیم او برای اعتبار بیمه نامه، ضروری است و در غیر این صورت، بیمه نامه باطل است. به عبارتی دیگر بیمه نامه قراردادی بین بیمه گر و بیمه گذار و به امضای بیمه گر است و بر اساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد) ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی مندرج یا منضم به قرارداد یا سایر ضمائم احتمالی، منعقد می گردد.

٢.١.٣ بیمه گر: بیمه گر، موسسه یا شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در بیمه نامه قید شده و پرداخت سرمایه ناشی از تحقق خطر موضوع بیمه یا موارد دیگر را طبق شرایط مقرر در بیمه نامه به عهده می گیرد. به عبارتی دیگر بیمه گر، شرکت بیمه پارسیان( سهامی عام) می باشد.

٢.١.۴ بیمه گذار: بیمه گذار، شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بیمه نامه قید گردیده و عهده دار پرداخت حق بیمه است و به عنوان صاحب بیمه نامه در قبال بیمه گر شناخته می شود. به عبارتی دیگر بیمه گذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و پرداخت حق بیمه را به ترتیب مندرج در بیمه نامه یا ضمائم احتمالی، تعهد می نماید.

٢.١.۵ بیمه شده: بیمه شده ، شخصی حقیقی است که احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه برای او موجب انعقاد بیمه نامه گردیده و فوت یا حیات او موضوع قرارداد بیمه است و سن، وضعیت سلامتی، شغل و سایر عوامل موثر در خطر در مورد او اساس محاسبه حق بیمه را تشکیل می دهد.

٢.١.۶ بیمه شدگان در بیمه عمر و سرمایه گذاری (طرح خانواده): اشخاص حقیقی می باشند که فوت یا حیاتشان(حسب شرایط و موارد) موضوع بیمه محسوب می شود.

٢.١.۶.١ بیمه شده اول: یکی از بیمه شدگان قرارداد است که علاوه بر موضوعیت بیمه، دارای نقش بیمه گذار در بیمه نامه بوده و در واقع بیمه گذار اصلی و اولیه قرارداد محسوب می گردد.

٢.١.۶.٢ بیمه شده دوم: یکی دیگر از بیمه شدگان قرارداد است که علاوه بر موضوعیت بیمه ، در صورت فوت احتمالی بیمه شده اول و تمایل وی (بیمه شده دوم) به تداوم بیمه نامه، از حقوق و وظایف بیمه گذاری برخوردار شده و درواقع بیمه گذار جدید بیمه نامه به حساب خواهد آمد.

٢.١.۶.٣ استفاده کننده یا ذینفع: شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که بیمه نامه به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در بیمه نامه یا سایر ضمائم احتمالی آن ذکر گردیده است. به عبارتی دیگر شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند که توسط بیمه گذار و با موافقت بیمه شده تعیین می گردند، بیمه گر مشخصات آنها را در بیمه نامه یا ضمائم احتمالی درج می نماید و در صورت فوت یا حیات بیمه شده از سرمایه بیمه بهره مند می گردند. لازم به ذکر است در صورت عدم تعیین ذینفع در صورت فوت بیمه شده، وراث قانونی ایشان و در صورت عدم تعیین ذینفع در صورت حیات بیمه شده، خود شخص بیمه شده به عنوان ذینفع تعیین می گردند.