مزایای بیمه عمر وسرمایه گذاری

مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری

از مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری می توان به موارد زیر به شکل خلاصه اشاره کرد: 
حق بیمه ها یا پرداخت های بیمه گذار، قابل انعطاف است و وی می تواند بر اساس علاقه مندی و توان مالی، میزان پرداختی برای بیمه عمر و بخش سرمایه گذاری را انتخاب کند. این انعطاف در حق بیمه ها هم به صورت تغییرات منظم و هم نامنظم قابل اجراست.
بیمه گذار می تواند میزان سرمایه فوت، حق بیمه، تعداد و الگوی پرداختها را در طول مدت بیمه تغییر دهد.
به دلیل وجود مؤلفه سرمایه گذاری در این بیمه نامه و به دلیل همسویی و وابستگی نرخ بازده سرمایه گذاری با نرخ تورم، اثر منفی تورم تا حدود زیادی در این بیمه نامه رفع می شود. حتی اگر بیمه گر نرخ سود کمتری را تضمین کرده باشد، با بالا رفتن نرخ تورم به طور طبیعی نرخ سود سرمایه گذاری ها نیز بالا می رود و بیمه گر می تواند نرخ سودی بالاتر از نرخ تضمین شده به اندوخته سرمایه گذاری بیمه گذار اختصاص دهد.
موجودی اندوخته سرمایه گذاری بر اساس ضوابطی در دسترس بیمه گذار قرار دارد تا در مواقع نیاز برای استفاده از آن اقدام نماید و این موضوع باعث افزایش قدرت نقدشوندگی بیمه نامه به عنوان یک دارایی می شود.
بیمه گذار میتواند در مواقعی که قادر به پرداخت حق بیمه پوشش های بیمه ای و سایر هزینه های بیمه نامه نیست، از اندوخته سرمایه گذاری برای تأمین موارد مذکور استفاده کند.