مفهوم دوره انتظار در قراردادهای بیمه

مفهوم دوره انتظار در قراردادهای بیمه

دوره انتظار مدتی است که در طول آن بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد. دوره انتظار مهلتی است که در بعضی از انواع بیمه متداول می‌باشد و هدف از قید این مهلت در بیمه‌نامه‌ها، خوددادی از قبول ریسک‌های بد و جلوگیری از سوءاستفاده از بیمه است. در دوره انتظار (یا دوره عدم تأثیر تأمین) بیمه‌نامه اعتبار دارد ولی تأمین بیمه‌گر بعد از پایان آن شروع می‌شود مانند بیمه درمان تکمیلی و بیمه مرگ‌ومیر حیوانات اهلی (بیمه دام).