مقایسه بیمه باربری داخلی و مسئولیت متصدیان حمل و نقل

مقایسه بیمه باربری داخلی و مسئولیت متصدیان حمل و نقل

برای کالاهایی که از مبادی مختلف به مقاصدی در نقاط مختلف کشور حمل می شوند دو نوع پوشش  بیمه ای وجود دارد:
ا-بیمه نامه هایی که بیمه گذار آنها صاحبان کالا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و نوع پوشش بیمه ای آنها در زمره بیمه های اموال می باشد.
۲-بیمه نامه هایی که بیمه گذار آنها شرکتهای حمل و نقل داخلی بوده و در گروه بندی بیمه ای جزء  بیمه های مسئولیت محسوب می گردند.
در این نوشتار سعی بر آن است که ضمن بیان تفاوت های این دو نوع بیمه نامه ، مزیتهای بیمه نامه باربری داخلی نسبت به بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی برای صاحبان کالا را بیان نماییم. بدین منظور ابتدا تعاریف، خطرات تحت پوشش، زمان شروع و خاتمه تعهدات بیمه گر و همچنین خسارتهای خارج از تعهدات بیمه گر در هریک از این بیمه نامه ها مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان به تعدادی از مزیتهای بیمه نامه باربری داخلی نسبت به مسئولیت متصدیان حمل و نقل برای صاحبان کالا اشاره می شود.
بیمه نامه باربری داخلی و خطرات تحت پوشش در آن:
بیمه نامه باربری داخلی یکی از انواع بیمه نامه های باربری است که صاحبان کالا جهت تحت پوشش       قرار دادن محموله هایی که مبداء و مقصد حمل آنها یکی از شهرهای ایران می باشد آن را تهیه و خطرات تحت پوشش آن شامل خطرات اصلی و خطرات اضافی (بنا به درخواست بیمه گذار) می باشند که لیست این خطرات به شرح ذیل می باشد.

الف- خطرات اصلی
آتش سوزی و حادثه وسیله نقلیه شامل تصادف، تصادم، واژگون شدن و سقوط وسیله نقلیه.
ب- خطرات اضافی:
این خطرات بر حسب نیاز بیمه گذار به خطرات اصلی اضافه می شود و رایج ترین آنها عبارتند از:
۱- سرقت کلی محموله با وسیله نقلیه
۲- خسارات ناشی از تخلیه و بارگیری
۳- خسارات ناشی از پرتاب شدن کالا از روی وسیله حمل
۴- خسارات ناشی از آبدیدگی
۵- خطر غرق کالا در حمل دریایی بین بنادر و جزایر ایرانی با کشتی طبقه بندی شده.
بدیهی است هرچه خطرات تحت پوشش افزایش یابد حق بیمه پرداختی توسط بیمه گذار بیشتر خواهد شد.

شروع و خاتمه تعهدات بیمه گر در بیمه نامه باربری داخلی:
اعتبار این بیمه نامه از زمانی که کالا روی وسیله حمل برای آغاز حمل بارگیری می شود شروع و هشت روز پس از رسیدن کالا به انبار موسسه حمل و نقل در مقصد ویا تحویل آن به گیرنده کالا(هرکدام زودتر تحقق یافت)خاتمه می یابد. علیرغم مدت اشاره شده، در اغلب موارد کالا پس از حمل و رسیدن به مقصد تحویل گیرنده شده و مدت هشت روز فاصله بین رسیدن کالا به انبار شرکت حمل و نقل تا تحویل به گیرنده منتفی است.

خسارتهای خارج از تعهدات بیمه گر در بیمه نامه باربری داخلی:
۱- کسری کالا مگر اینکه این کسری مستقیما” ناشی از خطرات تحت پوشش، حادث شده باشد.
۲-  تقلیل بها به علت ناقص شدن دست یا جفت
۳- خسارت وارده به بسته بندی و برچسب روی آن مگر اینکه کالا نیز خسارت دیده باشد.
۴-  کسر وزن معمولی و یا متعارف کالا
۵-  خسارت های ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب و یا تهاجم
۶-  خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای
۷- خسارت های وارده به مورد بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیرقانونی باشد.
۸-  خسارت ناشی از هرگونه تغییر مسیر عادی و متعارف وسیله حمل کالا
۹-  خودسوزی کالا
۱۰-     برخورد مستقیم محموله با جسم خارجی یا افتادن بار از روی وسیله حمل. (خسارت‌ ناشی‌ از مستقیم محموله با جسم خارجی یا افتادن بار از روی وسیله حمل مشروط به‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ اضافی‌ قابل‌ پوشش‌خواهد بود.)

علاوه بر موارد فوق شرکت بیمه ممکن است خسارات دیگری را با توجه به نوع کالا و نحوه حمل از پوشش بیمه ای خارج نماید.

بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل و خطرات تحت پوشش در آن:
بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل یکی از انواع بیمه نامه های مسئولیت است که متصدیان حمل و نقل جهت تحت پوشش بیمه قرار دادن مسئولیت خود در مقابل صاحبان محموله هایی که حمل می کنند، آن را تهیه می نمایند. خطرات تحت پوشش در این نوع بیمه نامه شامل موارد ذیل می باشد:

–        تصادف‌ و واژگونی‌ وسیله‌ نقلیه‌ و یا برخورد کالا با شیی‌ ثابت‌ .
–        خسارتهای‌ وارد به‌ کالا در اثر پرتاب‌ شدن‌ از روی‌ وسیله‌ نقلیه‌.
–        آتش‌ سوزی‌، صاعقه‌ و انفجار وسیله‌ نقلیه‌.
–        سرقت‌ کلی‌ محموله‌ با وسیله‌ نقلیه‌ .

در این نوع بیمه نامه بیمه‌گر‌ تا بیست‌ درصد تعهدات‌ خود متعهد جبران‌ هزینه‌ های‌ زیر نیز خواهد بود:
۱- هزینه‌ های‌ لازم‌ و متعارف‌ جهت‌ نجات‌ کالا و جلوگیری‌ از توسعه‌ خسارت‌ پس‌ از وقوع‌حوادثی‌ که‌ جبران‌ زیان‌ آن‌ در تعهد بیمه‌گر باشد

۲ـ هزینه‌ دادرسی‌ و دفاع‌ از بیمه‌ گذار که‌ به‌ صورت‌ متعارف‌ در ارتباط با خطرات‌ بیمه‌ شده‌ درمراجع‌ قضایی‌ ثبت‌ شده‌ باشد .

شروع و خاتمه تعهدات بیمه گر در بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل:
تعهدات‌ بیمه‌گر تحت‌ این‌ قرارداد پس‌ از تکمیل‌ بارگیری‌ کالا در مبدأ، آغاز و همزمان‌ با شروع‌ تخلیه‌در مقصد مندرج‌ در بارنامه‌ خاتمه‌ می‌یابد.
خسارتهای خارج از تعهدات بیمه گر در بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل:
جبران‌ خسارتهایی‌ که‌ به‌ طور مستقیم‌ و یا غیرمستقیم‌ در نتیجه‌ عوامل‌ زیر به‌ کالای‌ مورد حمل‌ واردآمده‌ باشد در تعهد بیمه‌گر نیست‌:
۱ـ۴ـ جعل‌ اسناد و خیانت‌ در امانت‌ و هرنوع‌ عمل‌ عمد یا مجرمانه‌ بیمه‌گذار (شامل‌ کارکنان‌ ونمایندگان‌ وی‌)، راننده‌ و یا کمک‌ راننده‌ وسیله‌ نقلیه‌.
۲ـ۴ـ حوادث‌ طبیعی‌ مانند سیل‌، طوفان‌، زلزله‌، آتشفشان‌.
۳ـ۴ـ جنگ‌، شورش‌، اعتصاب‌، بلوا، ضبط و مصادره‌ .
۴ـ۴ـ تشعشعات‌ رادیواکتیو و فعل‌وانفعالات‌ هسته‌ای‌ .
۵ـ۴ـ عیب‌ ذاتی‌ و یا خودسوزی‌ کالاها .
۶ـ۴ـ هرگونه‌ خسارت‌ غیرمستقیم‌ و عدم‌النفع‌ و کاهش‌ ارزش‌ کالا در بازار.
۷ـ۴ـ حمل‌ کالاهای‌ قاچاق‌ و غیرمجاز .
۸ـ۴ـ خسارت‌ هنگام‌ تخلیه‌ و بارگیری‌ .
۹ـ۴ـ عدم‌ صلاحیت‌ راننده‌ برای‌ رانندگی‌ وسیله‌ نقلیه‌ باتوجه‌ به‌ نوع‌ گواهی‌نامه‌ .
۱۰ـ۴ـ ریزش‌، روندگی‌، آبدیدگی‌، مگر این‌ که‌ ناشی‌ از تحقق‌ خطرات‌ تحت پوشش این بیمه نامه باشد .
۱۱ـ۴ـ کاهش‌ طبیعی‌ وزن‌ محموله‌ .
۱۲ـ۴ـ سرقت‌ قسمتی‌ از محموله‌ و یا هرنوع‌ سرقت‌ ناشی‌ از خیانت‌ در امانت‌ .
۱۳ـ۴ـ فقدان‌ کالا .
۱۴ـ۴ـ تغییر وسیله‌ حمل‌ جز با موافقت‌ قبلی‌ بیمه‌ گر .
۱۵ـ۴ـ خسارت‌ وارده به‌ علامت‌ و بسته‌ بندی‌ کالا.

خسارت‌ ناشی‌ از تخلیه‌ و بارگیری‌ و آبدیدگی‌ مشروط به‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ اضافی‌ قابل‌ پوشش‌خواهد بود.

مزیت های بیمه نامه باربری داخلی نسبت به بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل برای صاحبان کالا:
در بیمه نامه های باربری داخلی مورد بیمه شامل محموله می باشد و بیمه گذار صاحب کالا است. اما در  بیمه نامه های مسئولیت متصدیان حمل و نقل مورد بیمه شامل مسئولیت متصدیان حمل و نقل در مقابل صاحب کالا بوده و بیمه گذار شرکت حمل و نقل می باشد. در بیمه نامه باربری داخلی در صورت وقوع خسارت احتمالی بیمه گر میتواند حق جانشینی خود را نسبت به شرکت حمل و نقل جهت جبران خسارت وارده اعمال کند اما در بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل ونقل داخلی حق جانشینی بطور معمول نسبت به متصدی حمل و نقل لحاظ نمیشود اما ممکن است درمورد مسبب حادثه(مانند راننده) این حق اعمال گردد.

بیمه نامه باربری داخلی قرارداد مستقیم بین صاحبان کالا و شرکتهای بیمه ای می باشد. بنابراین در این نوع قراردادها مذاکرات رو در رو یکی از عوامل موثر در اجرای بهینه مفاد قرارداد و حفظ منافع بیمه گر وبیمه گذار می باشد. حال آنکه در قراردادهای بیمه های مسئولیت متصدیان حمل و نقل، صاحبان کالا در انتخاب بیمه گر هیچگونه نقشی نداشته و برای جبران خسارت می بایست به متصدی حمل و نقل مراجعه و شرکت حمل و نقل نیز قبل از هرگونه پاسخگویی ابتدا از شرکت بیمه خود (بیمه گر مسئولیت متصدی حمل و نقل) درخواست جبران خسارت می نماید که این پروسه تا حد زیادی دسترسی صاحبان کالا به حقوق خود را در مواقع وقوع خسارت با مشکلات مواجه می سازند که اهم آن عبارتست از:

۱-عدم پرداخت حق بیمه بیمه نامه مسئولیت متصدی حمل و نقل به شرکت بیمه که باعث عدم اعتبار این بیمه نامه می گردد.
۲- عدم ارسال لیست اطلاعات مربوط به کالاهای حمل شده در مهلت تعیین شده در قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل، توسط شرکت حمل و نقل که باعث می گردد محموله فوق تحت پوشش این بیمه نامه قرار نگیرد.
۳-عدم رعایت محدودیتهای مندرج در قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل از طرف شرکتهای حمل و نقل و در نتیجه عدم احراز تعهدات در مورد پرداخت خسارت از طرف شرکت بیمه گر مسئولیت.

۴-عدم امکان انتخاب ریسک های مورد نظر صاحبان کالا در قراردادهای بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل، به دلیل متحدالاشکل بودن این نوع بیمه نامه ها و تدوین شرایط آن از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. در حالیکه در بیمه نامه های باربری داخلی این امکان وجود دارد که علاوه بر پوشش های اصلی بیمه نامه (آتش سوزی و حادثه وسیله نقلیه شامل تصادف، تصادم، واژگون شدن و سقوط وسیله نقلیه)، خطرات اضافی (خسارات ناشی از سرقت کلی محموله با وسیله نقلیه، تخلیه و بارگیری، پرتاب شدن کالا از روی وسیله حمل، آبدیدگی و …) با انتخاب بیمه گذار و موافقت بیمه گر نیز تحت پوشش بیمه نامه قرار بگیرد.
۵-ناکافی بودن انگیزه پیگیری خسارت از شرکت بیمه گر مسئولیت متصدی حمل و نقل از طرف شرکت حمل و نقل بدلیل نبود منافع مستقیم در تصفیه خسارت. در حالیکه صاحبان کالا جهت تصفیه خسارت از طریق بیمه گر باربری داخلی بدلیل دارا بودن منافع مستقیم دارای انگیزه کافی جهت پیگیری خسارت هستند.
۶- در بیمه حمل و نقل داخلی به لحاظ آنکه پس از پرداخت خسارت امکان بازیافت خسارت یا بخشی از آن از شرکتهای حمل و نقل و یا شرکتهای بیمه آنها وجود دارد رغبت بیشتری در پرداخت خسارت نشان داده می شود و فرایند تصفیه خسارت نیز در زمان کوتاهتری انجام خواهد شد. خصوصا” آنکه برای جبران خسارت وجود واسطه بین صاحبان کالا و شرکت بیمه منتفی است.

شرکت خدمات بیمه ای گسترش فروش فردا با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری و تلفیق متخصصان فن آوری اطلاعات در کنار تجربه و تخصص کارشناسان مجرب صنعت بیمه ، موفق به راه اندازی خرید بیمه نامه اینترنتی شده است و امکان سفارش انواع خدمات بیمه بصورت آنلاین را فراهم نموده است و تلاش دارد تا به هدف اصلی خود که جلب رضایت تمامی مشتریان و بیمه گذاران محترم می باشد نائل گردد . و در امر پاسخ گویی نیاز بازار صنعت بیمه ای کشور تمامی تلاش خود را نموده است.

جهت درخواست خرید آنلاین بیمه فقط با تکمیل کردن فرم الکترونیکی سایت این شرکت به آدرس WWW.GOSTARESHINS.COM ثبت سفارش بیمه نامه نموده و کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن پس از بررسی ، با شما تماس خواهند گرفت و جهت کارشناسی به درب منزل یا محل کار شما مراجعه خواهند نمود و پس از آن بیمه نامه شما بوسیله همکاران این شرکت بصورت رایگان تقدیم شما خواهد شد.

برای خرید آنلاین بیمه کلیک کنید