منظور از طبقه بندی کشتی، در بیمه های باربری چیست؟

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

منظور از طبقه بندی کشتی، در بیمه های باربری چیست؟

این اصطلاح برای دسته بندی کشتی ها به کار میرود که از این طریق وضعیت ساخت کشتی و نوع فولاد آن و تناژ واقعی آن مشخص میگردد.