پوشش اضافی فوت در اثر حادثه در بیمه عمر

پوشش اضافی فوت در اثر حادثه در بیمه عمر

یکی از انواع پوشش های تکمیلی بیمه عمر و سرمایه گذاری که ممکن است ضمیمه بیمه عمر گردد این است که هرگاه بیمه شده به علت حادثه فوت شود، بیمه گر، سرمایه بیشتری (سرمایه حادثه) علاوه بر سرمایه تعیین شده برای فوت بیمه شده در بیمه نامه، به استفاده کنندگان یا وراث قانونی وی می پردازد. فلسفه این سرمایه اضافی، در آن است که اگر بیمه شده در اثر بیماری یا کهولت سن فوت کند، بازماندگان، تا حدی آمادگی لازم را برای روبرو شدن با آثار فوت وی دارند، ولی اگر وی در اثر حادثه ای و به ناگاه فوت کند، خانواده آمادگی لازم را برای مشکلات و صدمات مالی ناشی از مرگ ناگهانی او ندارند و لازم است سرمایه بیشتری در این حالت فراهم گردد.

میزان سرمایه بیمه تکمیلی فوت در اثر حادثه، امری اختیاری و توافقی است، اما به طور معمول در شرکتهای بیمه، حداکثر سرمایه اضافی فوت در اثر حادثه، تا سه برابر سرمایه اصلی بیمه نامه (فوت به هر علت) تعیین می شود. سقف ارائه پوشش فوت بر اثر حادثه در شرکت بیمه پارسیان در حال حاضر چهار میلیارد ریال می باشد.

در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه، سرمایه تعیین شده این پوشش در سال وقوع فوت، علاوه بر سرمایه اصلی (فوت به هر علت) و اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه، به استفاده کنندگان یا وراث قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد.