پوشش های بیمه حوادث

پوشش های بیمه حوادث

پوشش ها: بیمه حوادث، پوشش های مختلفی را ارائه می دهد که رایج ترین آنها عبارت اند از:
پوشش فوت: اگر بیمه گذار در اثر حوادث، فوت کند، بیمه گر سرمایه بیمه نامه را به ذی نفع یا ذی نفعان خواهد پرداخت
نقص عضو: بیمه گر مبلغ مشخصی را به بیمه گذاری که در اثر حادثه توانایی عملکرد یک یا چند عضو خود را از دست داده یا این اعضایش ناکارآمد شده است پرداخت می کند. کاهش یا از دست دادن بینایی، شنوایی و تکلم نیز ممکن است تحت پوشش باشد. پوشش ها معمولا در جدول پوشش ها تشریح می شوند و ممکن است به صورت مبلغی مشخص یا درصدی از سرمایه مورد بیمه فوت باشد.
هزینه های پزشکی: بیمه گر هرگونه هزینه تحت پوشش درمانی ناشی از حادثه تحت پوشش را که بیمه گذار متحمل شده باشد پرداخت خواهد کرد. هزینه های تحت پوشش معمولا شامل هزینه های بیمارستانی، جراحی و ویزیت پزشک است، اما در برخی از پوشش های جامع داروهای تجویز شده، درمان های ترکیبی، خدمات آمبولانس و خدماتی از قبیل عصاهای زیربغل، صندلی چرخدار و غیره نیز تحت پوشش خواهند بود.
از این گونه پوشش ها معمولا مبلغی به عنوان فرانشیز یا کاستنی کسر خواهد شد.
مستمری از کارافتادگی: بیمه گر برای بیمه گذار در صورتی که بر اثر حادثه تحت پوشش دچار از کارافتادگی شده باشد مزایای دوره ای معینی را در نظر می گیرد. این مزایا در طی زمان از کارافتادگی با در نظر گرفتن سقف زمانی برقرار می شود. دوره انتظار، یعنی زمانی که باید بیمه گذار دچار معلولیت شده باشد تا بتواند از مزایای از کارافتادگی استفاده کند نیز معمولا اعمال می شود. برخی از پوشش های بیمه ای از کارافتادگی که با عنوان بیمه حوادث شناخته می شوند، شامل طرح های بستری بیمارستانی شناخته می شوند، که مبلغی را به ازای هر روز بستری شدن بیمه گذار در بیمارستان (حتی به علت بیماری) به او پرداخت می کند.