پوشش پرداخت سرمایه نقص عضو در صورت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از حادثه

پوشش پرداخت سرمایه نقص عضو در صورت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از حادثه

نقص عضو یا از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از حادثه شامل هر گونه قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد، می باشد. در این پوشش اضافی، بیمه گر متعهد می گردد در صورت نقص عضو یا از کار افتادگی دائم بیمه شده ناشی از حادثه، طی مدت بیمه نامه و حسب درصد از کارافتادگی، متناسب با شرایط و ضوابط شرایط اختصاصی این پوشش، تمام یا درصدی از سرمایه مقرر شده را به وی پرداخت نماید.