پوشش پرداخت هزینه پزشکی در اثر حادثه در بیمه عمر

پوشش پرداخت هزینه پزشکی در اثر حادثه در بیمه عمر

در این پوشش تکمیلی بیمه گر متعهد می شود در صورتی که بیمه شده، در اثر هر واقعه ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به آسیب بیمه شده گردد، هزینه های پزشکی ناشی از حادثه بابت دریافت خدمات درمانی پرداخت می نماید.

شرط برخورداری از پوشش هزینه پزشکی در اثر حادثه، داشتن پوشش فوت در اثر حادثه می باشد. هزینه پزشکی قابل پرداخت عبارت است از مبلغ مندرج در صورت حساب درمانی مربوطه یا هزینه پزشکی مورد تعهد بیمه گر (۲۰ درصد سرمایه فوت بر اثر حادثه یا سرمایه پوشش اضافی نقص عضو دائم و کامل تا سقف ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)، هر کدام کمتر باشد – البته مشروط به ارائه صورت حساب پرداخت هزینه های توسط بیمه گذار یا بیمه شده حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز به بیمه گر –