%d9%be%d9%8a%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%8a%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86

%d9%be%d9%8a%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%8a%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86

پیشنهاد-بیمه-مسئولیت-مدنی-دارندگان-و-نصابان-آسانسور-در-قبال-استفاده-کنندگان.pdf