%d9%be%d9%8a%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%8a%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7

%d9%be%d9%8a%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%8a%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7

پیشنهاد-بیمه-مسئولیت-مدنی-ناشی-از-اجرای-عملیات-ساختمانی-در-قبال-اشخاص-ثالث.pdf