بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور

در قبال استفاده کنندگان

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان 300x300 - بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور

 برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور کلیک کنید

نظر به اینکه استاندارد ملی ایران به شماره 6303-1 تحت عنوان ” مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور قسمت اول:آسانسورهاي برقی” از سال 1382مشمول مقررات استاندارد اجباري می باشد و بر طبق دستورالعمل هاي جاري این سازمان تاییدیه ایمنی و کیفیت توسط ادارات کل استاندارد استانها با اعتبار یکساله بر مبناي گواهی نامه هاي صادره از شرکتهاي بازرسی فنی تایید صلاحیت شده صادر میگردد. لذا ضروري است آسانسورها حین بهرهبرداري تحت سرویس و نگهداري مستمر قرار گرفته و بعلاوه بمنظور حصول اطمینان از برقراري شرایط استاندارد بصورت سالیانه توسط شرکتهاي بازرسی فنی تایید صلاحیت شده بازرسی ادواري شوند. بدیهی است در صورت عدم انجام سرویس و نگهداري مستمر و بازرسی ادواري سالیانه مسئولیت مستقیم حوادث و سوانح احتمالی بر عهده مالکین و مدیران ساختمان هاي داراي آسانسور می باشد

كليه مالکین و مدیران ساختمان های دارای آسانسور( تجاري و مسكوني )جهت اخذ استاندارد اجباری موظف به تهیه بیمه مسئولیت دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان می باشند.

اين بيمه نامه،غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو و هزینه های پزشکی سرنشينان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ مي‌نمايد و ظرفیت آسانسور و کاربری آن مبنای محاسبه حق بیمه می باشد.

 

 

 برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور کلیک کنید