بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور

در قبال استفاده کنندگان

 برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور کلیک کنید

نظر به اینکه استاندارد ملی ایران به شماره ۶۳۰۳-۱ تحت عنوان ” مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور قسمت اول:آسانسورهای برقی” از سال ۱۳۸۲مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد و بر طبق دستورالعمل های جاری این سازمان تاییدیه ایمنی و کیفیت توسط ادارات کل استاندارد استانها با اعتبار یکساله بر مبنای گواهی نامه های صادره از شرکتهای بازرسی فنی تایید صلاحیت شده صادر میگردد. لذا ضروری است آسانسورها حین بهرهبرداری تحت سرویس و نگهداری مستمر قرار گرفته و بعلاوه بمنظور حصول اطمینان از برقراری شرایط استاندارد بصورت سالیانه توسط شرکتهای بازرسی فنی تایید صلاحیت شده بازرسی ادواری شوند. بدیهی است در صورت عدم انجام سرویس و نگهداری مستمر و بازرسی ادواری سالیانه مسئولیت مستقیم حوادث و سوانح احتمالی بر عهده مالکین و مدیران ساختمان های دارای آسانسور می باشد

کلیه مالکین و مدیران ساختمان های دارای آسانسور( تجاری و مسکونی )جهت اخذ استاندارد اجباری موظف به تهیه بیمه مسئولیت دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان می باشند.

این بیمه نامه،غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو و هزینه های پزشکی سرنشینان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ می‌نماید و ظرفیت آسانسور و کاربری آن مبنای محاسبه حق بیمه می باشد.

 

 

 برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور کلیک کنید