فرشته اسفندیاری

از زمانیکه از خدمات بیمه مسئولیت پزشکی متخصصان و حرفه ای استفاده میکنم دیگر نگران صدمات احتمالی که برای بیماران بوجود میاید نیستم، البته جان انسان ها و حفظ سلامت افراد برای ما مهم است.