برچسب : بیمه آتش سوزی

مواردی که موجب کاهش جبران خسارت در بیمه آتش سوزی می شود

مواردی که موجب کاهش جبران خسارت در بیمه آتش سوزی می شود

 

در موارد زیر بیمه گر می تواند پرداخت خسارت مربوط به بیمه آتش سوزی را رد کند یا آن را به نسبت درجه و تقصیر ذوی الحقوق، اعم از بیمه گذار یا قائم مقام او، کاهش دهد.
١. هرگاه حادثه بر اثر تقصیر ذوی الحقوق، اعم از بیمه گذار یا قائم مقام او، روی داده باشد.
۲. هرگاه بیمه گذار به وظایف مندرج در ماده ۲۳ عمل نکرده باشد و در نتیجه میزان خسارت افزایش یافته یا به حقوق بیمه گر خدشه وارد آید.
در این ماده دو نکته قابل بررسی است:
الف) شناخت ذوی الحقوق و به عبارت دیگر اینکه چه اشخاصی می توانند در بیمه ذوی الحقوقی شناخته شوند.
در این مورد ذوی الحقوق در اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح زیر شناخته می شوند:
ذوی الحقوق اشخاص حقیقی عبارت اند از: بیمه گذار، ذی نفع، مرتهن و شریک یا شرکای بیمه گذار (به نسبت سهم شان در رابطه با موضوع و مورد بیمه..
ذوی الحقوق اشخاص حقوقی عبارت اند از: اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل بازرس و همچنین شرکا و سهامداران به نسبت سهم شان در رابطه با موضوع و مورد بیمه؛ بنابراین همسر و فرزندان و اعضای خانواده، هریک از نامبردگان که هیچ گونه سهمی در مالکیت مورد بیمه با اداره مؤسسه حقوقی نداشته باشند ذوی الحقوق تلقی نمی شوند و خسارت (باتوجه به رعایت شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه) قابل رسیدگی و تسویه خواهد بود.
قابل ذکر است: طبق اصل جانشینی، بیمه گر می تواند پس از تسویه خسارت نسبت به پیگیری مقصر با مقصران حادثه جهت مطالبه خسارت اقدام کند.
ب) عدم رعایت ماده ۲۳ شرایط عمومی بیمه نامه
در این ماده وظایف بیمه گذار در بروز خسارت در رابطه با اقداماتی که باید انجام شود، در ۵ بند آمده است.
از این رو، چنانچه بیمه گذار به موجب بندهای ۳ و ۴ جهت جلوگیری از توسعه خسارت اقدامات لازم را به عمل نیاورد یا بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی دهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال کند، (مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد)، باتوجه به بندهای الف و ب، بیمه گر بنا به تشخیص می تواند خسارت را رد کند یا به نسبت درجه تقصیر ذوی الحقوق آن را کاهش دهد.

اهمیت بیمه آتش سوزی

اهمیت بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی فایده هایی دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– نقش مؤثری در حفظ و حراست ثروت و دارایی های ملی دارد.
– در خدمت اقتصاد و سرمایه گذاران است تا با خیالی آسوده فعالیت کنند.
– خسارت آتش سوزی را سرشکن می کند تا نه تنها در سطح ملی، بلکه با استفاده از مکانیزم بیمه اتکایی، ریسک را در سطح جهانی توزیع کند.
– موجب کاهش احتمال تحقق خطر می شود، به این طریق که بیمه گر، بیمه گذار را وادار می کند تا اقدامات ایمنی و پیشگیری از رویداد خطر را جدی بگیرد.
– کمک به دولت برای وصول مالیات؛
– جلوگیری از بیکاری کارگران و کارکنان بیمه گذار؛
– تجدید بنای ساختمانهای مسکونی، تجاری، صنعتی را فراهم می کند.
– کمک به اقتصاد ملی در جهت حفظ تراز پرداختهای ارزی کشور با استفاده از پوشش بیمه اتکایی؛
– کمک به تولیدکنندگان در ایفای تعهدات به موقع خود.

بیمه توفان

خرید آنلاین بیمه

بیمه توفان

خسارت ناشی از توفان، جزو یکی از خطرات اضافی است که بیمه گران اکثر آن را همراه با بیمه آتش سوزی بیمه می نمایند. توفان تحت پوشش بیمه باید دارای خصوصیاتی باشد تا خسارت وارده جبران شود.

خصوصیات خطر مورد بیمه: خطری که مورد تعهد بیمه گر است عبارت است از خسارت ناشی از توفان که بستگی به تکرار و شدت توفان در محل مورد بیمه دارد. ممکن است شرایط عمومی مورد عمل بازار مبادرت به تعریف توفان کرده باشد. اگر شرایط عمومی بیمه توفان فاقد تعریف توفان باشد، بیمه گران، عرف و مقررات علوم هواشناسی را مبنای قضاوت تعهد خود قرار می دهند.

تعریف توفان از نقطه نظر هواشناسی: توفان عبارت است از نوع مخصوصی حرکت هوا با شدت معین. بنابراین طبق این تعریف، هر نوع حرکت هوا را نمی توان توفان نامید. در علم هواشناسی، حرکت باد بر حسب متر در ثانیه یا کیلومتر در ساعت اندازه گیری می شود. این اندازه گیری توسط دستگاه های هواشناسی انجام می گیرد. این دستگاه ها باید به تعداد لازم در نقاطی که از نظر فنی مناسب باشد نصب شوند. بنابر این تعیین دقیق حد متوسط حرکت باد بستگی به تعداد و مناطقی که این دستگاهها نصب می شوند دارد.

اطلاعاتی که از این مراکز دریافت می شود مورد استفاده بیمه گران این رشته قرار می گیرد تا بررسی شود آیا خسارات مورد ادعا را می توان خسارت ناشی از توفان تلقی کرد یا نه؟ با توجه به مراتب فوق در کشورهایی که فاقد ایستگاه هواشناسی به تعداد کافی باشند، نمی توان سرعت حرکت باد را دقیق تعیین کرده و لحظه ای را که سرعت به حداکثر رسیده است معین نمود برای این که باد دارای سرعت ثابتی نبوده و مرتب در نوسان است. فاصله زمانی که برای تعیین حد متوسط سرعت باد لازم است ده دقیقه می باشد. در این مدت سرعت باد چندین مرتبه به حداقل و حداکثر می رسد. حداکثر سرعت تقریبا ۱/۹ برابر حد متوسط حرکت باد در مدت ده دقیقه می باشد. براساس علم هواشناسی اگر سرعت باد از ۶۶ کیلومتر در ساعت تجاوز نماید توفان محسوب می شود ولی چون در مدت ده دقیقه ممکن است که سرعت آن تا ۱/۹ برابر حد متوسط افزایش یابد، ممکن است بیمه گران سرعت کمتر از ۵۵ کیلومتر را نیز به عنوان توفان محسوب نمایند.

دامنه پوشش بیمه توفان: خسارات مورد تعهد بیمه گر، ناشی از توفان به سه گروه خسارات مستقیم، خسارات غیر مستقیم و خسارات فرعی به شرح زیر تقسیم می شود:

۱- خسارت مستقیم: شامل خسارات ناشی از افتادن درخت یا خراب شدن قسمتی از ساختمان یا اشیاء دیگر روی مورد بیمه یا روی ساختمانی است که اموال بیمه شده در آن قرار دارند.

خرابی و خسارات ناشی از باران، تگرگ و امواج دریا که هم در مواقع عادی و هم بعد از توفان، احتمال وقوعشان هست، به عنوان خسارات مستقیم ناشی از توفان تلقی نمی شوند.

۲- خسارات غیر مستقیم: شامل جبران خساراتی است که به دنبال توفان وارد شده و غیرقابل اجتناب باشند وگرنه مشمول تعهد بیمه گر نخواهند بود. برای مثال در اثر توفان، شیشه شکسته می شود که خسارت مستقیم می باشد و در اثر نفوذ باران از محل شیشه شکسته شده، به اشیاء داخل ساختمان صدمه وارد می شوند که خسارت غیر مستقیم و غیرقابل اجتناب ناشی از توفان است.

خسارات فرعی شامل خسارات ناشی از خراب کردن و نقل مکانهای ضروری بعد از وقوع توفان و هم چنین مفقود شدن اشیاء پس از آن، جزو تعهدات بیمه گر است. بیمه گر، کلیه هزینه هایی را که بیمه گذار جهت جلوگیری و کاهش میزان خسارت متحمل می شود، اگر چه به نتیجه نیز نرسد می پردازد. .

۳- استثناهای بیمه توفان: این استثناها شامل خسارت های زیر می باشد:

– سقوط بهمن اگر چه ناشی از توفان باشد،

 – خسارت ناشی از امواج دریا،

– خسارت ناشی از نفوذ برف و باران و تگرگ از در و پنجره یا سایر محفظه های باز،

– خسارت ناشی از زلزله و انرژی هسته ای، شامل تعهدات بیمه گر نمی باشد.

صدور بیمه آتش سوزی

صدور بیمه آتش سوزی

برای خرید آنلاین بیمه آتش سوزی  کلیک کنید

واحد های مسکونی شرکت بیمه پارسیان به منظور تامین آسایش و آرامش خیال شما هموطن عزیز، اقدام به ارائه انواع بیمه نامه های آتش سوزی برای واحدهای مسکونی (اعم از واحدها و مجتمع های مسکونی)، واحدهای صنعتی، تجاری، اداری، کارگاه و انبارها نموده که طی آن خطر آتش سوزی و حوادث و بلایای طبیعی را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین بیمه پارسیان با ارائه بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال همسایگان، مسئولیت شما در قبال همسایگان را در صورت بروز خطرات تحت پوشش ، بیمه می نماید.

خانه شما میتواند بخش مهمی از سرمایه و دارایی شما در زندگیتان باشد. با بیمه نامه های منازل مسکونی پارسیان میتوانید امنیت این سرمایه ارزشمند را تامین کنید .با این بیمه نامه میتوانید خانه خود را در مقابل خطرات آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، سرقت ، سیل ، مسئولیت در قبال همسایگان مجاور و … بیمه کنید. از ویژگیهای مهم این طرح ها، عدم نیاز به بازدید برای صدوربیمه نامه  میباشد که روال خرید بیمه نامه را ساده تر می نماید و بیمه نامه آتش سوزی بر اساس اطلاعاتی که بیمه گذار اعلام مینماید صادر خواهد شد. طرح ها شامل :

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

طرح بیمه جامع منازل مسکونی

بیمه نامه های دفترچه ای در طرح های متنوع 

مراکز صنعتی شامل کلیه کارخانجات صنایع غذایی، آشامیدنی، دخانیات، نساجی، پوشاک، چرم، چوب، کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، شیمیایی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و صنایع متفرقه، ساختمان، تاسیسات، ماشین‌آلات، مواد اولیه، موجودی و محتویات هریک از مراکز یاد شده را می‌توان در مقابل خطرهای آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و همچنین کلیه خطرهای اضافی به قیمت روز بیمه نمود.

صدور بیمه نامه آتش سوزی صنعتی نیاز به تکمیل پرسشنامه و بازدید اولیه از محل مورد بیمه دارد. بدین معنی که بیمه گذار می بایست دقیقاً ارزش ساختمان، ماشین آلات، مواد اولیه امانی و همچنین ریز ارزش مبالغ بیمه شده را به تفکیک ذکر نماید.

بیمه نامه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی شامل کلیه فروشگاه‌های تجاری، تعمیرگاه‌ها، بیمارستان‌ها، اماکن عمومی، ساختمان‌های اداری، بنگاه‌های معاملاتی، مراکز پخش دارو، فروشگاه‌های مواد غذایی و پروتئینی، آموزشگاه‌ها، مراکز خدماتی و سایر موارد مشابه می‌باشد. ساختمان، تأسیسات، موجودی اثاث ثابت و دکوراسیون هر یک از مراکز یاد شده را می‌توان در مقابل خطرهای آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و نیز کلیه خطرهای اضافی بیمه نمود.

بیمه کلیه اموال (منقول یا غیرمنقول) غیرصنعتی (منظور اموالی می‌باشند که در امور تولیدی مورد استفاده قرار نگرفته باشند) نیاز به این بیمه نامه دارند. در بیمه نامه های آتش سوزی غیرصنعتی بازدید توسط کارشناسان الزامی بوده تا در صورت نیاز پیشنهادات کاهش خطرات احتمالی و توصیه های ایمنی در بیمه نامه درج گردد و حتی در بعضی از موارد ضمانت اجراهای خاص تعیین می گردد.

بیمه آتش سوزی

مشاوره،خرید آنلاین، قیمت بیمه آتش سوزی بیمه پارسیان

بیمه آتش سوزی

مشاوره،خرید آنلاین، قیمت بیمه آتش سوزی بیمه پارسیان

قرارداد بیمه آتش سوزی ، توافقی است بین  بیمه گذار از یکسو و بیمه گر از سوی دیگر که بر اساس آن بیمه گر متعهد  می گردد در قبال دریافت حق بیمه ، خسارت وارد به مورد بیمه ( اموال بیمه شده ) را در صورت وقوع خطرات مورد پوشش در بیمه نامه آتش سوزی که منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بیمه شود ، در حدود تعهدات خود (سرمایه مورد بیمه ) و برای دوره زمانی معین جبران نماید . در این حالت سرمایه بیمه قابل پرداخت به بیمه گذار و یا شخص ثالث ( توافق شده در بیمه نامه ) می باشد .

در بیمه آتش سوزی ، ساختمان و کلیه کالاها و لوازم موجود در آن در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار و صاعقه بیمه می شود . همچنین خسارت های وارده ناشی از آتش سوزی و همچنین هزینه های پیشگیری از توسعه آتش در این بیمه نامه قابل جبران می باشد . البته لازم به ذکر است که غیر از خطر آتش سوزی ، خطرات دیگری نظیر زلزله ، سیل ، طوفان ، ترکیدگی لوله آب ، ضایعات برف و باران ، سقوط هواپیما و هلی کوپتر ، شکست شیشه و سرقت از منزل نیز در بیمه آتش سوزی و با عنوان خطرات اضافی قابل پوشش است که در بخش پوششهای اضافی به تفصیل شرح داده خواهند شد.

قیمت و شرایط بیمه بیمه آتش سوزی

با خرید بیمه نامه آتش سوزی ، خود به خود سه خطر زیر با یک نرخ حق بیمه تحت پوشش قرار می گیرد که عبارتند از: آتش ، صاعقه و انفجار.

  • آتش: مقصود آتش عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آنکه با شعله همراه باشد .
  • صاعقه : صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القاء دو بار مخالف بوجود می آید
  • انفجار : هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز یا بخار را انفجار گویند .

خطرات اصلی فرانشیز ندارند

  • روش محاسبه و استعلام نرخ بیمه آتش سوزی :

            حق بیمه یکساله   =   9% مالیات بر ارزش افزوده     1000    ÷    (نرخ پایه )   ×    ارزش سرمایه مورد بیمه

جهت استعلام نرخ بیمه نامه آتش سوزی دو آیتم خیلی مهم و اساسی مورد بحث اساسی مطرح است که هر دو موارد به انتخاب بیمه گذار می باشد :

  • ارزش اعیانی ساختمان مورد بیمه
  • ارزش موجودی و اثاثیه ساختمان
قیمت و شرایط بیمه بیمه آتش سوزی

بر اساس تفاوت در تعریف بعضی از آیتمهای مورد نیاز در قرارداد بیمه آتش سوزی ، می توان این نوع بیمه را به ۳ زیر شاخه تفکیک نمود :

بیمه آتش سوزی اماکن مسکونی

بیمه آتش سوزی اماکن اداری، تجاری

بیمه آتش سوزی اماکن صنعتی

بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی

بیمه آتش سوزی مسکونی

این گونه بیمه نامه ها برای واحدهای مسکونی با سرمایه متغیر بر اساس سال ساخت و متراژ ساختمان صادر می گردد و می تواند ساختمان و اثاثیه را توأما” و یا هرکدام را به تنهایی تحت پوشش قرار دهد .

ادامه مطلب …

بیمه آتش سوزی واحدهای اداری،تجاری و انبار

بیمه آتش سوزی غیر صنعتی(اماکن اداری – تجاری و انبار)

این گونه بیمه نامه ها اغلب برای مواردی از قبیل فروشگاه ، ساختمان های اداری ، مطب پزشکان ، مراکز درمانی ، مراکز آموزشی و واحدهایی که تولید در آن در حد وسیعی نمی باشد مانند کارگاههاو تولیدی های کوچک و چاپخانه صادر میشود . نکته قابل توجه در این موارد این است که کارگاهها با کاربری غیر صنعتی و نرخ زلزله صنعتی صادر می گردند .

ادامه مطلب …

قیمت و شرایط بیمه بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی صنعتی

این نوع بیمه نامه ها اغلب برای واحد های تولیدی و صنعتی از جمله کارخانه جات و مراکز تولیدی بزرگ صادر میشود و اکثرا” دارای سرمایه های کلان و بالطبع از حق بیمه های بیشتری نسبت به بیمه نامه های غیر صنعتی و مسکونی برخوردارند.این بیمه نامه ها برای صدور حتما” نیاز به بازدید اولیه و ارزیابی ریسک دارند .

ادامه مطلب …

 

خطرات اضافی مورد پوشش

خطرات اضافی ، خطرات تبعی و پیرو آتش سوزی هستند . خطرات اضافی آن دسته از خطراتی هستند که شرکتهای بیمه از پذیرفتن ریسک آنها بطور مجزا اجتناب می ورزند و لذا اینگونه خطرات تحت بیمه آتش سوزی پذیرفته شده و تحت پوشش قرار می گیرند . بعبارت دیگر خطرهای تبعی بطور مجزا و بدون وجود بیمه آتش سوزی بیمه نمی گردند ، بلکه مورد بیمه ابتدا بایستی در مقابل آتش سوزی بیمه شود تا بتوان به تبع آن ، تعهد خسارات وارد به مورد بیمه را ناشی از خطرات تبعی و اضافی تحت پوشش قرار داد .

معمولاً خطرات تبعی طی الحاقیه ای که دارای شرایط خاص می باشد تحت پوشش قرار می گیرد . همچنین اغلب خطرات اضافی دارای فرانشیز هستند بدین معنی که بیمه گر معمولا بر طبق شرایط عمومی بیمه آتش سوزی این خطرات را تحت پوشش قرار نمی دهد مگر اینکه با تعیین یک نرخ حق بیمه اضافی و فرانشیز ، بیمه گر مجاب به پوشش خطرات فوق گردد . در صورت پوشش هر یک از این خطرات ، نرخ حق بیمه خالص آن به نرخ اولیه اضافه شده و مبلغ حق بیمه به تناسب افزایش خواهد یافت .

  • خطرات اضافی بیمه آتش سوزی عبارتند از: زلزله ، سیل ، طوفان ، سقوط هواپیما و هلی کوپتر ، ترکیدن لوله آب و ضایعات آب و برف و باران ، دزدی با شکست حرز ، شکست شیشه ، آشوب و بلوا و اقدامات احتیاطی نیروهای نظامی و انتظامی ، انفجار ظروف تحت فشار صنعتی زلزله : خطر زلزله جزو خطراتی است که به همراه بیمه نامه های آتش سوزی تحت پوشش قرار می گیرد .

زلزله

سیل: هرگونه تغییر مسیر آب رودخانه و جریانهای آب در اثر طغیان یا ریزش باران و هر دوی آنها . در بیمه خطر سیل بعضی از خسارات از پوشش بیمه مستثنی شده اند که مهمترین آنها عبارتند از خسارات ریزش و نشت ، خسارات وارد به حصارها و خسارت ناشی از جزرو مد .

طوفان

سقوط هواپیما و هلی کوپتر

خطر ترکیدن لوله آب: در بیمه خطر ترکیدگی لوله های آب که یکی از خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی می باشد ، خسارات وارده به خود لوله تحت پوشش نمی باشد و معمولا خسارات ناشی از ترکیدن لوله های آب بر اساس ضوابط و استثنائات تعیین شده با اعمال فرانشیزهای جزئی قابل پرداخت می باشد .

خطر ضایعات آب برف و باران: خطر ضایعات آب برف و باران یکی دیگر از خطرات تبعی بیمه نامه های آتش سوزی می باشد که خسارات وارد در اثر نشت آب از سقف و بام ساختمانها را تحت پوشش قرار می دهد.

دزدی با شکست حرز ( سرقت )

شکست شیشه: خطر شکست شیشه بعنوان یکی از خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی به منظور تحت پوشش درآوردن شکست شیشه که ناشی از آتش سوزی نباشد ،بیمه می گردد.

آشوب و بلوا و اقدامات احتیاطی نیروهای نظامی و انتظامی: پوشش خطرات فوق بعنوان خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی فقط بر اساس شرایط موافقت شده با طرفهای اتکایی با نرخهای توافق شده امکان پذیر می باشد و معمولا نرخهای اعمالی برای مواقعی که حالتهای فوق العاده وجود ندارد یا زمانهایی که حالت فوق العاده شروع شده یا احتمال شروع آن می رود ، اختلاف فاحش دارد و بهمین لحاظ بیمه گر معمولا شرایط تجدید نظر در نرخ را برای خود پیش بینی می نماید .

خطرانفجار ظروف تحت فشار صنعتی: با توجه به اینکه در شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی ، خطر انفجار ظروف تحت فشار مستثنی شده است لذا بیمه گذاران می توانند با توجه به تعاریف ارائه شده در الحاقی

نکات مهم در مراحل استعلام نرخ بیمه آتش سوزی :

نرخ  بیمه آتش سوزی  بر  اساس  ارزش  اموال ،  پوشش های درخواستی ، قدمت ساختمان ، متراژ ساختمان ، رعایت نکات ایمنی توسط بیمه گر محاسبه می گردد .

بیمه سرقت یکی از پوشش های اضافی در بیمه نامه های آتش سوزی است که به شرط بازدید و تایید کارشناسان قابل ارائه خواهد بود .

صدور بیمه نامه آتش سوزی در ساختمان ها و مجتمع های مسکونی نیاز به بازدید اولیه نخواهد داشت و حق بیمه بر اساس اموال و اظهارات مکتوب بیمه گذار  اعلام  و دریافت خواهد شد .

نرخ بیمه آتش سوزی در ساختمان های صنعتی ، سوله ، اداری ، تجاری و انبار منوط به بازدید اولیه توسط کارشناسان بازدید اولیه خواهد بود و پس از اعلام  تایید سلامت کارشناسان از مورد بیمه ، صدور بیمه نامه آتش سوزی امکان پذیر خواهد بود .

استعلام نرخ بیمه آتش سوزی منازل مسکونی در شرکت بیمه پارسیان در سال ۱۳۹۵ برابر است با ۰٫۲۲ در هزار ( نرخ پایه ) می باشد که در صورت انتخاب پوشش های اضافی حق بیمه مجزا به این نرخ اضافه خواهد شد

قیمت و شرایط بیمه بیمه آتش سوزی

شرکت خدمات بیمه ای گسترش فروش فردا نماینده حقوقی بیمه پارسیان ،  با ارائه خدمات متنوع بیمه ای برای تمامی اقشار جامعه با حرف و مشاغل گوناگون ، برای کاربران خود « تجربه‌ی لذت‌ بخش یک خرید اینترنتی » را  ایجاد نموده  است. « ارسال سریع  » ،« ضمانت کمترین حق بیمه »  و  « تضمین اصالت بیمه نامه »  سه اصل   اولیه ای است که این شرکت از نخستین روز ایجاد سعی کرده به آن پایبند باشد.زمینه کاری این شرکت ارائه محصولات متنوع و خدمات بیمه ای شرکت بیمه پارسیان در سه قالب بیمه های اموال ، اشخاص و مسئولیت است که با تکمیل فرم الکترونیکی هر رشته بیمه ای توسط بیمه گذاران سیر رسیدگی و بررسی آن توسط کارشناسان متخصص این شرکت آغاز خواهد شد .بیمه نامه ها پس از صدور نهایی بصورت رایگان و در اسرع وقت تحویل خواهد گردید.

 

انواع بیمه آتش سوزی

انواع بیمه آتش سوزی

با توجه به مطرح بودن آتش بعنوان عاملی ویران کننده و از بین برنده لزوم استفاده و توجه به شاخه ای از بیمه که طی آن بتوان اموال را در مقابل این خطر بالقوه بیمه نمود ، به شدت احساس می شود

ادامه مطلب