پوشش های بیمه نامه مسافرتی

خرید آنلاین بیمه

پوشش های بیمه نامه مسافرتی

پرداخت هزینه های درمانی، جراحی، داروخانه و بیمارستان جهت حوادث و بیماریهایی که در طول مسافرت بروز نماید.
– پرداخت هزینه های فوریت های دندانپزشکی
– پذیرش و انتقال پزشکی به نزدیکترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمار به ایران تحت نظارت پزشکی
– پرداخت هزینه های دعاوی حقوقی طبق شرایط بیمه نامه
– راهنمایی و کمک رسانی در سرقت یا مفقود شدن مدارک مسافرتی
– بازگرداندن کودکان به ایران در صورت فوت یا بستری شدن بیمه شده
– بازگرداندن جسد به ایران در صورت فوت بیمه شده در طول مسافرت
– پرداخت هزینه های عزیمت همراه بیمه شده بستری در بیمارستان
– انتقال پیام های فوری و اضطراری بیمه شده
– بازگشت پیش بینی نشده به دلیل مسائل پزشکی یا بیماری بستگان بیمه شده در صورتی که نتواند از بلیط اولیه جهت بازگشت استفاده نماید.
– ارسال دارو از کشور مبدأ به کشوری که بیمه شده در آن بستری است.
– استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار.
– چنان چه بار کنترل شده مسافر تا ۱۲ ساعت به بیمه شده تحویل نگردد، هزینه خریدهای اضطراری تا مبلغ معینی پرداخت می شود. هم چنین در صورتی که این تأخیر به بیش از ۴۸ ساعت برسد، مبلغ مذکور قابل افزایش است.
– در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن مدارک مهم مسافرتی از قبیل گذرنامه، ویزا و … ارائه اطلاعات لازم در مورد چگونگی اقدامهای قانونی برای جایگزینی آنها.
– پرداخت هزینه های دیدار اضطراری هر فرد به درخواست بیمه گذار از مبدأ ایران شامل یک فقره بلیط دو طرفه و مخارج اقامت برای حداکثر ۱۵ روز متوالی (مشروط بر آنکه بیمه گذار بیش از ۱۰ روز متوالی در بیمارستان بستری شود).

بیمه مسافرتی