بیمه مسئولیت حرفه ای سایر خدمات پزشکی و درمانی

خرید آنلاین بیمه

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای سایر خدمات پزشکی و درمانی

مسئولیت ناشی از سایر خدمات پزشکی و درمانی طى الحاقیه به سایر انواع بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای اضافه می شود. تأمین بیمه بستگی به نوع تخصص و فعالیت بیمه گذار و نوع بیمه نامه ای که در این ارتباط تهیه می کند دارد. از نمونه بیمه نامه پزشکان و جراحات و دندان پزشکان برای همه فیزیوتراپها، پرستاران، عینک سازان، ارتوپدها و دام پزشکان اعم از این که شخصا فعالیت نمایند یا در استخدام باشند، استفاده می شود. در صورت استخدام، برای داروسازان، چشم پزشکان، دندان پزشکان، متخصصین بهداشت و تکنسین های رادیولوژی و فیزیوتراپی نیز از همین فرم استفاده می شود. از فرم بیمه نامه مسئولیت بیمارستان برای بانک خون و بانک خدمات پزشکی و رادیولوژی ها استفاده می شود. برای بیمه مسئولیت عینک فروشیها، می توان طى الحاقیه، فرم بیمه نامه مسئولیت داروخانه ها را به کار برد. ظرفیت قرارداد بر اساس حداکثر تعهد بیمه گر در هر حادثه و برای کل مدت اعتبار است.

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای بیمارستان

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای داروخانه ها

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان، جراحان، داروخانه ها و بیمارستان ها