ابطال بیمه نامه مسافرتی

بیمه مسافرین عازم به خارج از گشور

ابطال بیمه نامه مسافرتی

در بعضی از موارد، بیمه گذاران به علت عدم صدور ویزای سفر یا انصراف از مسافرت، درخواست ابطال بیمه نامه خود را دارند. بدین منظور با شرایط ذیل نسبت به ابطال اقدام می گردد:
در صورتی که علت ابطال عدم صدور ویزا باشد، اخذ نامه از سفارت خانه کشور مورد نظر و با صدور الحاقی با درج علت ابطال و با کسر هزینه ابطال، اقدام می شود. در صورتی که انصراف از سفر توسط بیمه گذار (بیمه شده) قبل از صدور ویزا باشد، با کسر هزینه ابطال، نسبت به صدور الحاقی اقدام و بیمه نامه باطل خواهد شد. در صورتی که انصراف از سفر توسط بیمه گذار (بیمه شده) بعد از صدور ویزا باشد، تا اتمام مهلت ویزا، امکان ابطال بیمه نامه فراهم نیست و بعد از پایان یافتن مدت ویزا، بیمه گر با رؤیت اصل گذرنامه بیمه شده و کنترل عدم درج مهر خروج از کشور در مدت اعتبار ویزا با کسر هزینه ابطال، نسبت به صدور الحاقی اندام خواهد نمود.

بیمه مسافرتی