الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث

الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث

با توجه به اینکه میزان دیه، در هر سال توسط قوه قضائیه تعیین می گردد، در صورتیکه تعهدات بیمه نامه شخص ثالث شما کمتر از حداقل تعیین شده از طرف قوه قضائیه باشد، می توانید تعهدات بیمه نامه شخص ثالث خود را افزایش دهید.