انواع بیمه حوادث

انواع بیمه حوادث

بیمه حوادث به عنوان جایگزینی کم هزینه نسبت به بیمه عمر تلقی می شود.
تشریح مزایا و خصوصیات آن نیز برای ارائه دادن توسط بیمه گر و شناخت آن از طرف بیمه گذار آسان است.
از این رو، بازار بیمه طرح های گوناگون بیمه حوادث را با در نظر گرفتن نیازهای مختلف توسعه بخشیده است.
برخی از رایج ترین این پوشش ها عبارت اند از:
بیمه حوادث کوتاه مدت: ارائه پوشش برای بازه های زمانی کمتر از یک سال. کمترین میزان پوشش ۳ روز است که حتی می تواند کمتر نیز باشد. این طرح ها را معمولا مسافران یا افرادی که برای مدتی قصد اقامت در شهر دیگری غیر از محل سکونتشان دارند، خریداری می کنند. مزایای تحت پوشش معمولا شامل مرگ ناگهانی (در اثر حادثه)، قطع عضو و هزینه های پزشکی خواهد بود. نرخ های حق بیمه براساس درصدی از نرخ سالانه محاسبه می شوند.
بیمه مسافرت یا بیمه حوادث در سفر: فقط حوادثی را که در زمان سفر بیمه گذار رخ دهند تحت پوشش قرار می دهد.
بیمه حوادث دانش آموزی : حوادثی را که برای بیمه گذار دانش آموز در حین فعالیتهای مرتبط با مدرسه اتفاق می افتد، تحت پوشش قرار می دهد.
بیمه حوادث سفرهای هوایی با بیمه حوادث مسافران هواپیما: حوادث اتفاق افتاده در پرواز خاصی را که معمولا تجاری است تحت پوشش قرار می دهد.
بیمه حوادث گروهی : اعضای یک گروه بیمه پذیر را تحت پوشش قرار می دهد. این پوشش عموما به عنوان جایگزین یا مکمل بیمه عمر گروهی خریداری می شود و غالبا در صورت بروز حادثه به ارائه خدمات می پردازد.